Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

№ 466    

                                                                                                                Bakı şəhəri, 18 noyabr 2016-cı il

 

İnzibati xəta haqqında protokolun, səlahiyyətli orqan (vəzifəli şəxs) tərəfindən inzibati xəta haqqında işə baxılarkən çıxarılan qərarın və inzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərardadın formalarının təsdiq edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 29 dekabr tarixli 96-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli 795 nömrəli Fərmanının 1.2.2-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti QƏRARA ALIR:

1. “İnzibati xəta haqqında Protokol”un forması təsdiq edilsin
(1 nömrəli əlavə).

2. “Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən İnzibati xəta haqqında Protokol”un forması təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

3. “İnzibati xəta haqqında Elektron Protokol”un forması təsdiq edilsin
(3 nömrəli əlavə).

4. “İnzibati tənbeh vermə haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (4 nömrəli əlavə).

5. “İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (5 nömrəli əlavə).

6. “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin
(6 nömrəli əlavə).

7. “İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında Qərar”ın forması təsdiq edilsin (7 nömrəli əlavə).

8. “İnzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə Qərardad”ın forması təsdiq edilsin
(8 nömrəli əlavə).

9. “Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən Sənəd”in forması təsdiq edilsin (9 nömrəli əlavə).

Artur Rasi-zadə,
Azərbaycan Respublikasının
Baş naziri

Qeyd: Qərara edilmiş əlavələrin tam mətni ilə  www.cabmin.gov.az və www.xalqqazeti.com  saytlarında tanış  ola bilərsiniz.

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

1 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında

 

Protokol

 

№ _____

 

“___” ____________ 20 __ il                  ______________________

                                                                      (Protokolun tərtib edildiyi yer)

 

______________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________

 

_______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi yer, vaxt və bu xətanın mahiyyəti)

 

Nəticədə_________________________________ tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin adı, atasının adı

və soyadı, hüquqi şəxsin adı)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

Bu fakt_________________________________________________

(müəyyən edilmiş sübutlar)

__________________________________________ ilə təsdiq edilir.

______________________________________________________

______________________________________________________

(olduğu halda, şahidlərin və zərər çəkmiş fiziki şəxslərin adı, atasının adı, soyadı, onların yaşadığı yerin ünvanı və izahatının məzmunu, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan______

 ______________________________________________________

(fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 

izahatında bildirdi ki,______________________________________

______________________________________________________

(izahatın məzmunu)

 

   İnzibati xətanın aşkar edilməsində xüsusi texniki vasitədən istifadə olunmuşdursa, onun:

______________,_____________,______________,___________,

       (göstəricisi)                    (tipi)                      (markası)                      (modeli)

________________,  ____________________________________,

       (yerləşdiyi yer)            (son dəfə müqayisəli dövlət yoxlamasından keçdiyi vaxt)

__________________________________, __________________

(dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq edən              (növbəti  dövlət yoxlamasının 

                 sənədin nömrəsi, tarix)                                      keçirilməli olduğu vaxt)        

                                                                                      

   İnzibati xətanın törədilməsi nəticəsində şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulmuşdursa və ya maddi zərər yetirilmişdirsə, bu hallar barədə qeydlər  ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

            İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat üçün zəruri olan digər məlumatlar _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

 

 İmzalar:

 1. ___________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 2. ___________________________________________________

   (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 3. ____________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 4. ____________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

   Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə (hüquqi şəxsin nümayəndəsinə), habelə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçılarına  Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquqları və vəzifələri izah edildi.

 

 İmzalar:

1. ____________________________________________________

   (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

2. ___________________________________________________

     (iş üzrə icraatda statusu göstərilməklə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçısının  soyadı, adı, atasının adı)

 

 

   Qeyd. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxs (hüquqi şəxsin nümayəndəsi) Protokolu imzalamaqdan imtina etdikdə, bu barədə Protokolda müvafiq qeyd aparılır. Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) izahatlar və Protokolun məzmunu barəsində öz mülahizələrini təqdim etmək, habelə Protokolu imzalamaqdan imtina etməsinin səbəblərini göstərmək hüquqları vardır. Onların bu izahatları və mülahizələri Protokola əlavə olunur.

 

Qoşma________________________________________________

(Protokola əlavə olunan sənədlərin adı və vərəqlərin sayı)

 

 

Protokolun surətini 20___il “____”___________ tarixində  aldım:

 

İmza _________________________________________________

       (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

 

və ya Protokolun surəti 20___il “____”_____tarixli  _______ nömrəli

 

məktubla __________________ ünvanına göndərilmişdir.

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

2 nömrəli əlavə

 

Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi qaydaları əleyhinə olan və bu qaydaların pozulması ilə əlaqədar digər inzibati xətalarla bağlı tərtib edilən

İnzibati xəta haqqında Protokol

 

№ _____

 

Tərtib edildiyi yer  _______________         “     ” _________20___ il                                         

Mən,__________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, rütbəsi,soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________

20___ il “____” _______ tarixində, saat ____  _________________

                                                                                      (yol hərəkətinə nəzarət və s. )

zamanı  __________________markalı,__________________dövlət qeydiyyat  nişanlı nəqliyyat vasitəsini_________________________

                                                                           (hansı hüquqi əsasla)

_____________________________________________ idarə edən 

 

__________ ildə__________anadan olmuş,  __________________

 ( gün,ay,il )           ( doğulduğu yer)             (vətəndaşlığı, fərdi identifikasiya nömrəsi)

 hazırda _______________________________________________

(yaşayış yeri,  əlaqə telefonu)

 ünvanda yaşayan,_______________________________________

                                      (inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

 ______________________________________________________

(hüquqi şəxsin adı, təşkilati hüquqi forması və vergi ödəyicisinin                       eyniləşdirmə nömrəsi)

 _____________________________________________  tərəfindən

 ______________________________________________________

(inzibati xətanın mahiyyəti)

  _____________________________________________________

 

Nəticədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin ___________ maddəsində (maddələrində) nəzərdə tutulmuş inzibati xəta (xətalar) törədilmişdir.

İnzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə olunan xüsusi texniki vasitə:

_____________,____________,_____________,______________,

(göstəricisi)                     (tipi)                            (markası)                 (modeli)

___________________________, __________________________,

                    (yerləşdiyi yer)                                    (son dəfə müqayisəli dövlət

                                                                  yoxlamasından keçdiyi vaxt)

___________________________, __________________________

(dövlət yoxlamasından keçdiyini təsdiq         (növbəti dövlət yoxlamasının keçirilməli

      edən sənədin nömrəsi, tarix)                                       olduğu vaxt)

 

İnzibati xəta(xətalar) şahidlər (olduğu halda):__________________

                                                                                         

______________________________________________________

(soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşadığı ünvan, əlaqə telefonu)

______________________________________________________

                                   

_______________________________ iştirakı ilə aşkar olunmuşdur.

 

Xəta nəticəsində _________________________ünvanında yaşayan

      (yaşayış yeri, əlaqə telefonu)

 

__________il təvəllüdlü_______________________oğluna (qızına )

       (soyadı, adı, atasının adı)

______________________________________________________                                   

(şəxsin sağlamlığına yüngül zərər vurulması və maddi zərər yetirilməsi                       halları barədə)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsə (hüquqi şəxsin nümayəndəsinə), habelə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın digər iştirakçılarına Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş hüquq və vəzifələr izah edildi.

İmzalar:                                                                                                                                 

1.____________________________________________________    

   (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin) soyadı, adı, atasının adı)

2._____________________________________________________    

(icraatın digər iştirakçılarının soyadı, adı, atasının adı)

Barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan______

_____________________________________izahatı və ya vəsatəti:

             (fiziki şəxsin (hüquqi şəxsin nümayəndəsinin)

                    soyadı, adı, atasının adı, imzası)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

   Törədilmiş inzibati xətaya görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması növündə inzibati tənbehin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulduğundan  ________    ______________

                                                         (seriyası)                     (nömrəsi)

sürücülük vəsiqəsi götürülür və həmin şəxsə nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən________ __________sənəd

                                                                              (seriyası)         (nömrəsi)                                                 

verilir. _________________________________________________

(şəxsin soyadı, adı, atasının adı, imzası)

______________________________________________________                     

(nəqliyyat vasitəsi yol hərəkətindən kənarlaşdırıldığı halda bunun səbəbi )

______________________________________________________

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə zəruri olan digər məlumatlar______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

      

 Protokolun surətini aldım:_________________________________

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan şəxsin, yaxud onun qanuni

nümayəndəsinin,hüquqi şəxsin nümayəndəsinin və s. soyadı, adı,                           atasının adı, imzası)

 ______________________________________________________

 

 

 

İmzalar:                                                                                                                              

1.____________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

2._____________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

3._____________________________________________________

(şahidin soyadı, adı, atasının adı)

 

Qeyd. İnzibati xəta haqqında protokol piyadalar və yol hərəkətinin başqa iştirakçıları, habelə sürücü olmayan digər şəxslər barəsində tərtib edildikdə nəqliyyat vasitəsinə dair məlumatlar qeyd edilmir.

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

3 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında

Elektron Protokol

№ _______

 

Tərtib edildiyi yer  ________________   “____”   _________20___ il                                        

________________,  ___________________,  ________________,

             (tipi)                                       (markası)                                 modeli)

_________________________, ____________________________

     (son dəfə müqayisəli dövlət                (dövlət yoxlamasındankeçdiyini təsdiq edən

      yoxlamasından keçdiyi vaxt)                           sənədin nömrəsi, tarixi)

 

_____________________ inzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə

(növbəti  dövlət yoxlamasının

      keçirilməli olduğu vaxt)

 

olunan xüsusi texniki vasitənin məlumatına əsasən

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

(inzibati xətanın törədildiyi yer, tarix və  vaxt)

______________________________________________________

 

_______________markalı  _____________ dövlət qeydiyyat nişanlı

    

nəqliyyat vasitəsinin istifadəçisi _____________________________

                                                           (barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat          

______________________________________________________

aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı,

 

______________________________________________ tərəfindən

təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

______________________________________________________

(xətanın  mahiyyəti)

_____________________________________________________.

   Nəticədə Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________ maddəsində  nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir (inzibati xəta hadisəsinin baş verdiyini və nəqliyyat vasitəsinin sürücüsü tərəfindən törədildiyini sübut edən inzibati xətanın aşkar edilməsində istifadə olunan xüsusi texniki vasitə ilə çəkilmiş foto və ya video materiallar əlavə olunur).

   Törədilmiş xətaya  görə ___________________ manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

   İnzibati cərimə inzibati xəta törətmiş şəxs tərəfindən yalnız bank, poçt, plastik kart və ya internet, o cümlədən “ASAN ödəniş” sistemi vasitəsilə ödənilir.

   Barəsində inzibati xəta haqqında protokol tərtib edilmiş şəxs Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 125.2.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada məlumatlandırıldığı vaxtdan  10 gün müddətində inzibati xətanın törədilməsi zamanı nəqliyyat vasitəsinin digər şəxsin sahibliyində və ya istifadəsində olması, yaxud digər şəxslərin qanunsuz əməlləri nəticəsində onun sahibliyindən çıxması ilə bağlı və ya digər səbəbdən protokolla razılaşmadığı hallarda səlahiyyətli orqana vəsatətlə müraciət edə bilər. Vəsatət şəxsən verilə və ya poçt, yaxud internet vasitəsilə göndərilə bilər. Qeyd olunan müddətdə vəsatət verilmədikdə, həmin protokol inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar hesab edilir və həmin vaxtdan 10 gün müddətində həmin qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şəxsən, poçt və ya internet vasitəsilə şikayət verilə bilər.

   İnzibati xətanın törədilməsinə görə barəsində inzibati cərimə tənbeh növü tətbiq edilən şəxs qərarı dərhal və ya qərarın qanuni qüvvəyə mindiyi gündən 5 iş günü müddətində icra edərsə, tətbiq olunan cərimənin 10 faizi məbləğində ödənişdən azad edilir.                                                                                                                                                                                        

 

İmza _________________________________________________

(Protokolu təsdiq edən vəzifəli  şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, elektron imzası)

 

 

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

4 nömrəli əlavə

 

İnzibati tənbeh vermə haqqında

 

QƏRAR

 

№ ____

 

“_____”  ___________20____ il             ___________________       

                                                                   (Qərarın qəbul edildiyi yer)

______________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi) ______________________________________________________

_______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi      məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20___ il “____” __________ tarixli ____ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

______________________________________________________

______________________________________________________

       

Nəticədə___________________________________tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

                 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin____

 ___________________maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________  maddəsi rəhbər tutularaq 

qərara alınır:

____________________________________________________________________________________________________________

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _________________maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətdiyinə görə, barəsində___________________________tənbeh

                                   (inzibati tənbeh haqqında məlumat)

növü tətbiq edilsin.                    

       Törədilmiş inzibati xəta nəticəsində vurulan əmlak zərəri (ödənilməsi barədə mübahisə olmadıqda) ____________________

______________________________________________________

(zərərin nədən ibarət olduğu, kimin hesabına və kimə ödənildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş ______________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______________________________________maddəsinə əsasən

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə məsrəflər_______________________

______________________________________________________

(hansı məbləğlərdən ibarət olduğu və kimin hesabına ödənildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 

 İmza _________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y. 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

5 nömrəli əlavə

 

İnzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında

 

QƏRAR

 

№ ____

 

“_____”  ____________20____il    __________________________                                                          (Qərarın qəbul edildiyi yer)

______________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

______________________________________________________

______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı,

atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı,

doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi)

 

tərtib edilmiş 20___il “____” __________ tarixli ______ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

______________________________________________________

______________________________________________________

Nəticədə_______________________________________tərəfindən

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin____

 _________maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xəta törədilmişdir.

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin______ ____maddəsi rəhbər tutularaq 

 

qərara alınır:

 ______________________________________________________

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı)

 Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin________ _______________ maddəsində nəzərdə tutulmuş inzibati xətanı törətdiyinə görə, ___________ məbləğində inzibati cərimə şərti olaraq  tətbiq edilsin və törədilmiş hüquqpozmanın aradan qaldırılması üçün _____________gün müddət müəyyən olunsun. Bu müddətdə hüquqpozma aradan qaldırılarsa, inzibati cərimə ödənilmir. Əks təqdirdə, inzibati cərimənin şərti olaraq tətbiq edilməsi haqqında qərarda nəzərdə tutulan cərimə ödənilməlidir.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş

____________________________________________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin____

___________maddəsinə sasən_____________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

                   

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

İmza _________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y. 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

6 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraatın dayandırılması haqqında

 

QƏRAR

 

№ ____

 

“_____”  ____________20____il    __________________________                                                          (Qərarın qəbul edildiyi yer)

______________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

______________________________________________________

______________________________________________barəsində

(müəyyən olunduğu halda barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20____il “____” __________ tarixli ______ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

                 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________

 _____________ maddəsinə uyğun olaraq başlanılmış iş üzrə icraat  __________________________________ əsasən dayandırılmalıdır.              

 (iş üzrə icraatın dayandırılmasına əsas olan hal)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________ __________maddəsi rəhbər tutularaq 

 

qərara alınır:

_______________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

aparılan inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat dayandırılsın.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş ____________________________________________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin _______________________________________maddəsinə əsasən

______________________________________________________

______________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin nümayəndəsinə və zərər çəkmiş şəxsə, 48 saat ərzində isə müvafiq prokurora verilir (göndərilir).

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 

İmza _________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y. 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

7 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilməsi haqqında

QƏRAR

№ ____

 

“_____”  ____________20____il       _________________________

                                                                     (Qərarın qəbul edildiyi yer)

 

______________________________________________________

(Qərarı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

______________________________________________________

 

_______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin                          eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20____il “____” ___________ tarixli _____ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

(işə baxılarkən müəyyən edilmiş hallar)

______________________________________________________

______________________________________________________

 

Nəticədə______________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi

şəxsin adı)

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________

 _________________maddəsi üzrə inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılmışdır.

 

Lakin__________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________

____________________________maddəsi üzrə başlanılmış iş üzrə icraata __________________________________________ əsasən

(iş üzrə icraata xitam verilməsinə əsas olan hal)

xitam verilməlidir.

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin________ __________maddəsi (maddələri) rəhbər tutularaq 

 

qərara alınır:

 

_______________________________________________barəsində

(inzibati xətanı törədən fiziki şəxsin soyadı, adı və  atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

başlanılmış inzibati xəta haqqında iş üzrə icraata xitam verilsin.

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə icraat zamanı götürülmüş ____________________________________________________________________________________________________________

(əşyalar və sənədlər barədə məlumatlar)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin_________

_______________maddəsinə əsasən________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

(hansı qərarın qəbul edildiyi göstərilməlidir)

 

İnzibati xəta haqqında iş üzrə məsrəflər__________________

______________________________________________________

(hansı məbləğlərdən ibarət olduğu və kimin hesabına ödənildiyi göstərilməlidir)

 

Qərarın surəti iki gün müddətində barəsində qərar qəbul edilmiş fiziki şəxsə, hüquqi şəxsin nümayəndəsinə və zərər çəkmiş şəxsə verilir.

 

Qərarın surəti Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş rəsmi qaydada verildiyi vaxtdan on gün müddətində inzibati xəta haqqında iş üzrə qərardan yuxarı səlahiyyətli orqana (vəzifəli şəxsə) və ya məhkəməyə şikayət verilə bilər.

 

 

İmza _________________________________________________

(Qərarı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y. 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

8 nömrəli əlavə

 

İnzibati xəta haqqında işin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə

 

QƏRARDAD

 

№ ____

 

 

“_____”  ____________20____ il     _________________________

                                                                    (Qərardadın tərtib edildiyi yer)

 

______________________________________________________

(Qərardadı qəbul edən vəzifəli şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı, kollegial orqanın adı və tərkibi)

______________________________________________________

 

_______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəli şəxs kimi məsuliyyətə cəlb edildikdə vəzifəsi,  vətəndaşlığı, doğulduğu tarix, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin seriyası və nömrəsi, hüquqi şəxsin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı və vergi ödəyicisinin                      eyniləşdirmə nömrəsi)

 

tərtib edilmiş  20____il “____” __________ tarixli ____ nömrəli protokola /prokurorun qərarına (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir) və inzibati xəta haqqında işin digər materiallarına baxılaraq

 

müəyyən edildi:

______________________________________________________

______________________________________________________

(işə baxılmanın səlahiyyətli orqanın (vəzifəli şəxsin) səlahiyyətinə aid olmamasını əsaslandıran hallar)

Yuxarıda qeyd olunanlara əsasən, Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin __________maddəsi rəhbər tutularaq 

 

qərara alınır:

 

_______________________________________________barəsində

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat aparılan fiziki şəxsin soyadı, adı

və atasının adı, hüquqi şəxsin adı)

 

tərtib olunmuş inzibati xəta haqqında protokol/prokurorun qərarı (lazım olmayanın üstündən xətt çəkilir)  və digər materiallar baxılması üçün aidiyyəti üzrə ______________________________

_____________________________________________ göndərilsin.

     (işin göndərildiyi orqanın adı, vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı, vəzifəsi)

 

 

İmza _________________________________________________

(Qərardadı qəbul edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

M.Y. 


 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 18 noyabr

tarixli 466 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir.

 

9 nömrəli əlavə

 

Nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən

 

Sənəd

 

№ _______

 

                           Törədilmiş inzibati xətaya görə nəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququnun məhdudlaşdırılması növündə inzibati tənbehin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulduğundan __________ _________ sürücülük vəsiqəsi götürülür və                           (seriyası)____(nömrəsi)

__________________________nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə

(barəsində inzibati xəta haqqında iş üzrə

icraat aparılan  şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

etmək hüququ verən sənəd verilir.

                                                 

Etibarlılıq müddəti “___”   ____________

               

__ 201___ ilədək.

 

Verilmə tarixi       “___” _______________ 201_____ il.

 

İmza _________________________________________________

(Protokolu tərtib edən şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin  94.2-ci maddəsinin tələbinə əsasən nəqliyyat vasitəsini müvəqqəti idarə etmək hüququ verən sənədin qüvvədəolma müddəti                            “___” _______________ 201_____ ilədək  uzadılır.   

 

İmza _________________________________________________

(vəzifəli  şəxsin vəzifəsi, soyadı, adı, atasının adı)

 

“___” _______________ 201_____ il.

 

M.Y

_______________________

 

               Qeyd. Bu Protokol, Qərar və Qərardad formalarında dəyişikliklər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli 772 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “İcra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının hazırlanması və qəbul edilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 2.6-1-ci bəndinə uyğun edilə bilər.              

          №-li nüsxə


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında