Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin əsasnaməsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 15 fevral tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmişdir

 


 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında  İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi (bundan sonra - Agentlik)  icbari tibbi sığortanın tətbiqini təmin edən, baza (əsas xidmətlər) zərfi çərçivəsində tibbi xidmətlərin maliyyələşdirilməsi üçün vəsaitləri özündə cəmləşdirən, səhiyyə xidmətlərinin alıcısı olan və bununla bağlı zəruri xərclərin ödənilməsini təmin edən  icra hakimiyyəti orqanıdır. 

1.2. Agentlik öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və bu Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. Agentlik öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.

1.4. Agentliyin müstəqil balansı, istifadəsində olan dövlət əmlakı, xəzinə və bank hesabları, üzərində Azərbaycan Respublikası Dövlət gerbinin təsviri və öz adı həkk olunmuş möhürü, ştampları və blankları vardır.

1.5. Agentliyin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin vəsaiti, icbari tibbi sığorta haqları, büdcədənkənar vəsaitlər, kreditlər və qrantlar, ianələr hesabına maliyyələşdirilir. Maliyyə ilinin sonuna Agentliyin hesabında qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

1.6. Agentlik Bakı şəhərində yerləşir.

2. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri

2.1. Agentliyin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:

2.1.1. icbari tibbi sığorta sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşmasında iştirak etmək və bu siyasətin həyata keçirilməsini təmin etmək;

2.1.2. icbari tibbi sığorta sahəsinin inkişafını təmin etmək;

2.1.3. tibbi xidmətlərdən istifadə edilməsində əhali üçün bərabər şərtlərin yaradılması, onun əlçatan olması, əhalinin sağlamlığının qorunması və yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tibbi xidmətlərin keyfiyyət və səmərəliliyinin artırılması istiqamətində tədbirlər görmək.

3. Agentliyin vəzifələri

3.1. Bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq Agentliyin vəzifələri aşağıdakılardır:

3.1.1. icbari tibbi sığorta sahəsi üzrə dövlət proqramlarının, strategiyaların və inkişaf konsepsiyalarının həyata kecirilməsində  iştirak etmək;

3.1.2. icbari tibbi sığorta proqramı çərçivəsində əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi istiqamətində tədbirlər görmək;

3.1.3. icbari tibbi sığorta olunanlara icbari tibbi sığorta proqramına uyğun tibbi yardım göstərilməsi üçün tibb müəssisələri ilə müqavilələr bağlamaq;

3.1.4. icbari tibbi sığorta üzrə riskləri sığorta etdirmək üçün müraciət edən və sığorta marağı olan şəxslə icbari tibbi sığorta müqaviləsi bağlamaq;

3.1.5. sığortaolunanlara baza zərfi çərçivəsində göstərilən profilaktika, müalicə və reabilitasiya yardımının həcminin, müddətinin, keyfiyyətinin və qiymətinin tərəflərlə bağlanılmış müqavilənin şərtlərinə uyğun olmasına nəzarət etmək;

3.1.6. icbari tibbi sığorta müqaviləsinin qüvvəyə mindiyi andan sığortaolunana icbari tibbi sığorta şəhadətnaməsi vermək;

3.1.7. Agentliyin büdcəsinin layihəsini hazırlamaq və təsdiq olunmuş büdcənin icrasını təmin etmək;

3.1.8. tibb müəssisələri tərəfindən baza zərfinə daxil olan həcmdə göstərilən tibbi xidmətlərin haqqının müqavilədə nəzərdə tutulmuş qaydada və müddətdə ödənilməsini təmin etmək;

3.1.9. icbari tibbi sığorta sahəsində mütəxəssislərə təlimlər təşkil etmək;

3.1.10.  sığorta  olunan şəxslərin mənafeyini qorumaq;

3.1.11. dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitləri, büdcədənkənar vəsaitləri, icbari tibbi sığorta haqlarını və bu Əsasnamədə nəzərdə tutulmuş digər mənbələrdən daxil olan maliyyə vəsaitlərini özündə cəmləşdirmək və onlardan təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etmək;

3.1.12. icbari tibbi sığorta üzrə sığortaolunanların məlumat bankını təşkil etmək;

3.1.13. icbari tibbi sığorta sisteminin fəaliyyətinin təmin olunması üzrə metodik fəaliyyəti həyata keçirmək;

3.1.14. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrin həyata keçirilməsini fəaliyyət istiqamətləri üzrə təmin etmək;

3.1.15. dövlət sirrinin və məxfilik rejiminin qorunması üçün tədbirlər görmək, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizliyi təmin etmək;

3.1.16. “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq mühasibat uçotunun aparılmasını, hesabat məlumatlarının toplanmasını, ümumiləşdirilməsini, dəqiqləşdirilməsini və təqdim olunmasını təşkil etmək;

3.1.17. Agentliyin fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxmaq və müvafiq tədbirlər görmək;

3.1.18. öz fəaliyyəti haqqında əhalinin məlumatlandırılmasını, internet saytının yaradılmasını, malik olduğu və siyahısı “İnformasiya əldə etmək haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş açıqlanmalı olan ictimai informasiyanın həmin saytda yerləşdirilməsini və bu informasiyanın daim yeniləşdirilməsini təmin etmək.

4. Agentliyin hüquqları

4.1. Agentliyin aşağıdakı hüquqları vardır:

4.1.1. tibbi xidmətlərin dəyərinin qiymətləndirilməsi üzrə tədqiqatların nəticələri əsasında baza zərfinin strukturu və onun təkmilləşdirilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi ilə razılaşdırılmaqla, təkliflər hazırlamaq;

4.1.2. tibbi sığorta müqavilələri üzrə tibbi yardım və xidmətlər göstərilməsi üçün tibb müəssisəsini seçmək;

4.1.3. tibb müəssisəsinin və (və ya) tibb işçisinin təqsiri üzündən sığortaolunana vurulmuş zərərin ödənilməsi üçün məhkəməyə müraciət etmək;

4.1.4. tibb müəssisələrinin akkreditasiyasında iştirak etmək;

4.1.5. tibb müəssisələri tərəfindən müqavilənin şərtlərinin pozulduğu hallarda tibbi xidmətlərə çəkilən xərcləri qismən ödəmək;

4.1.6. zərərin sığortaolunan tərəfindən vurulduğu hallar istisna olmaqla, vətəndaşın sağlamlığına vurulmuş zərər üçün cavabdeh olan fiziki və ya hüquqi şəxslərdən sığortaolunana göstərilən tibbi yardıma çəkilən xərclərin ödənilməsini məhkəmə qaydasında tələb etmək;

4.1.7. sığortaolunanlara göstərilən tibbi xidmətlərin həcminin və keyfiyyətinin monitorinqini həyata keçirmək;

4.1.8. sığortaolunanlara göstərilən tibbi xidmətlər üçün tibb müəssisələrinə ödənilən məbləğin əsaslılığına nəzarət etmək; 

4.1.9. “Normativ hüquqi aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanununa uyğun olaraq, icbari tibbi sığorta sahəsinə aid normativ hüquqi və qeyri-normativ hüquqi aktların layihələrini hazırlamaq və təqdim etmək və ya onların hazırlanmasında iştirak etmək;

4.1.10. dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə icbari tibbi sığorta sahəsi üzrə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan məlumatlar (sənədlər) almaq;

 4.1.11. müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq öz fəaliyyətinə cəlb etmək;

4.1.12. həmin məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər həddində icbari tibbi sığorta məsələləri üzrə xüsusi bülletenlər və digər nəşrlər buraxmaq; 

4.1.13. istifadəsində olan dövlət əmlakı barəsində qanuni hüquqlarını həyata keçirmək.

5. Agentliyin fəaliyyətinin təşkili

5.1. Agentliyin strukturunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, işçilərinin say həddini Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir.

5.2. Agentliyin fəaliyyətinə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən Agentliyin direktoru rəhbərlik edir.  Agentliyin direktoru Agentliyə həvalə olunmuş vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.

5.3. Agentliyin direktorunun Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilən iki müavini vardır. Agentliyin direktorunun müavinləri  Agentliyin direktoru tərəfindən onlara həvalə olunmuş vəzifələri yerinə yetirir və bunun üçün şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.

5.4. Agentliyin direktoru:

5.4.1. Agentliyin fəaliyyətini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;

5.4.2 müavinləri arasında vəzifə bölgüsü aparır, onların, habelə  Agentliyin digər vəzifəli şəxslərinin ştat, kadr, maliyyə və digər məsələlər üzrə səlahiyyətlərini müəyyənləşdirir və qarşılıqlı fəaliyyətini təmin edir;

5.4.3. müəyyən olunmuş struktur, əməkhaqqı fondu və işçilərin say həddi daxilində Agentliyin aparatının, regional bölmələrinin strukturunu, ştat cədvəlini və ayrılmış büdcə təxsisatı daxilində onların xərclər smetasını təsdiq edir;

5.4.4. Agentliyin maliyyə vəsaitinə dair sərəncam verir;

5.4.5. Agentliyin aparatının və regional bölmələrinin işçilərini vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edir, onlar barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbehi tədbirləri görür;

5.4.6. Agentliyin aparatına, tabeliyindəki qurumlara icrası məcburi əmr və göstərişlər verir, onların icrasına nəzarəti həyata keçirir, normativ hüquqi və qeyri-normativ hüquqi aktların icrasını təşkil edir;

5.4.7. Agentliyin vəzifəli şəxslərinin qanunsuz qərarlarını ləğv edir;

5.4.8. Agentliyi təmsil edir.

5.5. Agentlik maliyyə fəaliyyəti və daxil olan vəsaitin xərclənməsi barədə rüblük və illik hesabatları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə və Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edir.

5.6. Agentliyin direktorunun, direktor müavinlərinin və aparatının işçilərinin əməyinin ödənilməsi normaları və digər təminatları müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının rəhbərlərinin, onların müavinlərinin və aparatları işçilərinin əməyinin ödənilməsi normalarına və təminatlarına bərabər tutulur.

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında