“ALTES UNİON” QSC-nin 2016-cı il dekabrın 31-nə M Ü H A S İ B A T B A L A N S I

 

 

manatla

Bölümün, maddənin №-si

 

Hesabın №-si

31dekabr 2016-cı il

 

AKTİVLƏR

 

 

1

Uzunmüddətli aktıvlər

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102 üstəgəl 103

2200.00

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

3257.00

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın 122

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın 142

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

 

18

Sair uzunmüddətli  maliyyə aktivləri

18x çıxılsın 184

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19X

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

5457.00

1

Qısamüddətli aktivlər

 

 

20

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

1829602.68

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

20196.15

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X çıxılsın 235

 

24

Sair qısamüddətlı aktivlər

24X

469016.71

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

2318815.54

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

2324272.54

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

3

Kapital

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

301 çıxılsın 302

2000.00

31

Emissiya gəliri

31X

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

1934116.00

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş) zərər)

34X çıxılsın 344

-416767.24

 

CƏMİ KAPİTAL

 

1519348.76

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41X

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50X

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51X

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52X

2013.48

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53X

802910.30

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54X

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

804923.78

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

804923.78

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

2324272.54

 

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
(xərclərin funksiyaları üzrə)

Bölümün /maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2016-cı il

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

240037.30

70

Satışın maya dəyəri

701

456081.86

Ümumi mənfəət

 

 

-216044.56

61

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

71

Kommersiya xərcləri

711

169581.17

72

İnzibatı xərclər

721

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

46463.39

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

621 çıxılsın 751

-216044.56

 

Əməliyyat mənfəəti(zərəri)

 

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

631 çıxılsın 751

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

0.00

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

-216044.56

64 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

 

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

son qalıqlar çıxılsın ilkin qalıqlar

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

119264.34

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132,142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə

1983.00

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

94797.22

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

 

2016-cı il

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

20196.15

İl ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivilentlərinin artması (azalması) xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

0.00

Bank overdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

20196.15

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HAQQINDA HESABAT

 

Nizamnamə kapitalı

Kapitalın cəmi

Əvvəlki dövrün əvvəlinə qalıq

2000.00

2000.00

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə daxilolmalar (silinmələr)

 

 

Əvvəlki dövr üzrə xalis mənfəət

 

 

Diqər daxilolmalar
(silinmələr)

 

 

Dövlət büdcəsinə köçürmələr

 

 

Əvvəlki dövrün sonuna qalıq

2000.00

2000.00

Hesabat dövrünün əvvəlinə qalıq

2000.00

2000.00

Yenidən qiymətləndirilmə üzrə daxilolmalar (silinmələr)

 

 

Əvvəlki dövr üzrə xalis mənfəət

 

 

Digər daxilolmalar /(silinmələr)

 

 

Dövlət büdcəsinə köçürmələr

 

 

Hesabat dövrünün sonuna qalıq

2000.00

2000.00

 

MÜSTƏQİL  AUDİTORUN  HESABATI

Maliyyə hesabatları

 Mən “ALTES UNION” QSC -nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə balans hesabatından və bu tarixdə başa çatmış il üzrə mənfəət və zərərlər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin axını barədə hesabatlardan, habelə əhəmiyyətli uçot siyasətinin və digər izahedici qeydlərin qısa xülasəsindən ibarət olan əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Maliyyə hesabatları üzrə rəhbərliyin məsuliyyəti

. QSC-nin rəhbərliyi göstərilən maliyyə hesabatlarının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üzrə məsuliyyət daşıyır. Həmin məsuliyyətə fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, əhəmiyyətli səhvlər olmayan maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsi üçün müvafiq daxili nəzarətin təşkili, tətbiqi və saxlanması, müvafiq uçot siyasətinin seçilməsi, tətbiqi və müəyyən şəraitə münasib olan uçot ehtimallarının müəyyən edilməsi daxildir.

Auditorun məsuliyyəti

 Mənim vəzifəm apardığım audit əsasında həmin maliyyə hesabatları üzrə rəy ifadə etməkdir. Mən auditi beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmışam. Bu standart məndən etik normalara riayət etməyi və auditin planlaşdırılmasını maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli səhvlərə yol verilmədiyinə kifayət qədər əmin olacaq tərzdə həyata keçirməyi tələb edir.

 Auditə maliyyə hesabatlarında göstərilən məbləğlər və açıqlamalar barədə audit sübutunun əldə edilməsi üçün prosedurların həyata keçirilməsi daxildir. Seçilmiş prosedurlar, eləcədə fırıldaqçılıq və ya səhv nəticəsində yaranmasından asılı olmayaraq, maliyyə hesabatlarının əhəmiyyətli səhvlər riskinin qiymətləndirilməsi auditorun mühakiməsindən asılıdır. Bu risklər qiymətləndirilərkən auditor müəyyən şəraitdə münasib olan audit prosedurlarının işlənib hazırlanması məqsədilə müəssisənin maliyyə hesabatlarının hazırlanması və düzgün təqdim edilməsinə aid  daxili nəzarət elementlərini nəzərə alır, lakin bu zaman müəssisənin daxili nəzarət sisteminin səmərəliliyi haqqında rəy bildirmək məqsədini güdmür. Auditə həmçinin, tətbiq edilmiş uçot prinsiplərinin və rəhbərlik tərəfindən edilmiş mühüm ehtimalların qiymətləndirilməsi, o cümlədən ümumilikdə maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi üzrə qiymətləndirmənin aparılması daxildir.

 Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutu auditor rəyinin bildirilməsi üçün yetərli və müvafiq əsası təmin edir.

Rəy

Mənim fikrimcə, maliyyə hesabatları 31 dekabr 2016-cı il tarixə cəmiyyətin maliyyə vəziyyəti və bu tarixdə başa çatmış il üzrə maliyyə nəticələri və pul vəsaitlərinin axını üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına müvafiq olaraq düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır.

 “KERMUR AUDİT KONSALTİNG”
MMC-nin auditoru -Adil Vahabov.

23 iyun  2016-cı il.

Telefon: (050) 331 75 42.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında