“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən maliyyə ili üzrə

İ L L İ K   H E S A B A T I

 

1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı: “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;

Qısaldılmış adı: “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC;

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 03.12.2015; 2700054581

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvanı: AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Energetiklər küçəsi, ev 02

Olduğu yer: AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Energetiklər küçəsi, ev 02

3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat ili ərzində bu hallar baş verməmişdir.

4. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayəndəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş, yaxud hər hansı Cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas olan müqavilə bağlanmamışdır.

 

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Elektrik xətləri üçün dayaqlar və metalkonstruksiyalar istehsalı və satışı

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Hesabat dövrü ərzində lisenziya və ya icazə əldə edilməmişdir.

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Zavodun istehsal edəcəyi məhsullar 9.5 metr və 10.5 metr elektrik dirəklərindən ibarətdir.

10. Emitentin işçilərinin sayı və rüblük dinamikası:

Zavodda işçilərin sayı 4 nəfərdir.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

Müşahidə Şurası: İmaməliyev Vaqif Mirəli oğlu, Əliyev Təhmasib Ənvər oğlu

Direktor: Məmmədov Mustafa Əliş oğlu

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı:

Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı: 65 (altmış beş)

Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı: 1 (bir).

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

Hüquqi şəxs:

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti – Hüquqi ünvanı (olduğu yer): AZ1033; Bakı şəhəri, Ağa Nemətulla küçəsi, məhəllə 1937; VÖEN: 9900080711;

Səhmlərin sayı: 179.149 (yüz yetmiş doqquz min yüz qırx doqquz) ədəd adi adlı sənədsiz səhm;

Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 90,9382 %.

14. Emitentin nizamnamə kapitalında payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Yoxdur.

15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları haqqında məlumat:

15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri:01 iyun 2016-ci il, Mingəçevir şəhəri, Gəncə şossesi-3

15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Müşahidə şurasının yeni tərkibinin formalaşdırılması,

İdarə Heyətinin ləğv edilməsi, Cəmiyyətin yeni redaksiyada nizamnaməsinin təsdiq edilməsi, Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi, və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

16.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi adlı səhm;

16.2.  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AY100100 30 yanvar 2002;

16.3.  İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nomiünal dəyəri 2 (iki) manat olan 197.001 (yüz doxsan yeddi min bir) sayda adi adlı və sənədsiz səhm;

16.4.  İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 394.002 (üç yüz doxsan dörd min iki) manat;

16.5.  Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir): Hesabat ili ərzində emitentin qismən fəaliyyəti olmuş, əldə edilmiş 21299.75 manat xalis gəlir vergi qanunvericiliyinə görə əvvəlki üç ildə yaranmış ziyanın bağlanmasına yönəldilib.

16.6.  Faizli istiqrazlar buraxılışı buraxılışı haqqında məlumatda – istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: Emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır;

16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond bircasının adı və olduğu yer (olduqda): Bakı Fond Birjası – Ünvan: AZ1000; Bakı şəhəri, Bülbül prospekti, 19.

17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqd bağlanmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə əqd bağlanmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi: 09 iyun 2017-cı il

20. İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

İllik hesabat “Xalq qəzeti”ndə dərc olunacaq.

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Müsbət rəy

1. Mən, “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

2. Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

 

3. Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy verilmir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

 

5. Mənim məqsədim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Auditor rəyi iki nüsxədə hazırlanmışdır.

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə 11 aprell 2017-ci il tarixli SA seriyalı 06 saylı “Auditor xidməti göstərilməsi barədə” müqaviləyə əsasən “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC-nin
31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin nəticəsi barədə
 H E S A B A T

Mingəçevir şəhəri 03 may 2017-ci il

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında ümumi məlumat

Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən 06 yanvar 2017-ci il tarixdə verilmiş SA/267 Seriyalı İcazə əsasında fəaliyyət göstərən sərbəst auditor İsayev Telman Mabud oğlu «Mingəçevir Vibrodayaq zavodu» Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyət dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditini apardım.

Auditə 01 may 2017-ci il tarixdə başlanıldı və 03 may 2017-ci il tarixdə başa catdırıldı.

Yoxlama mütəxəssis Qasımov Ələsgər Əlihüseyn oğlunun iştirakı ilə aparıldı.

Auditllə əhatə olunan dövrdə “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsində Məmmədov Mustafa Əliş oğlu, baş mühasibi isə Sadəddinov Əsabə Səfər oğlu işləmiş və hal hazırdada işləyirlər.

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 14 yanvar 2002-ci il tarixdə qeydiyyata alınmış və Dövlət qeydiyyatı haqqında D-3386 saylı Şəhadətnamə verilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Milli Depozit Mərkəzinin 07 may 2017-ci il tarixli reyestrindən çıxarışa əsasən Cəmiyyətin səhmlərinin 179149 ədədi və ya 90,9381 %-i və “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korpoprasiyası” ASC-yə, qalan 17852 ədədi və ya 9,0619 %-i 65 nəfər fiziki şəxsə məxsusdur.

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 394002 manat təşkil edir.

Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsasını elektrik xətləri üçün dayaqlar, metalokonstruksiyalar istehsalı və satışı və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən digər fəaliyyət növlərindən ibarətdir. Cəmiyyət vergi ödəyicisi kimi 11 saylı Ərazi Vergi idarəsində 04 sentyabr 2004-cü il tarixdə qeydiyyata alınmış və 2700054581 saylı VÖEN verilmişdir.

Cəmiyyət DSMF-nin Mİngəçevir ıəhər şöbəsində qeydiyyatdan keçmişdir. Cəmiyyət 29 may 2002-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində uçot vahidlərinin Dövlət reystrinə daxil edilmiş və 0074808 saylı şəhadətnamə verilmişdir.

Cəmiyyətin hüquqi ünvanı – Mingəçevir şəhəri, Energetiklər küçəsi 2-dir.

2. Dövrüyyə cədvəli və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının auditi

“Cəmiyyət”in fəaliyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixi dövrü üzrə tərtib edilmiş və aşağıdakı cədvəllərdə verilən balans üzrə aktivləri və passivləri barədə məlumatlar aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

 “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Mühasibat balansı aşağıdakı kimidir.

                                                                               (manatla)

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri –maddi aktivlər

19

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

17

341085

285599

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

8

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

10

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

11

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

11

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

341085

285599

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

18

52638

52638

 

Hazır məhsul

 

48690

48690

 

Mal- material

 

3948

3948

21

Qısamüddətli debitor borcları

10,13

114048

69636

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

9

10

1

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

12

376799

376799

24

Sair qısamüddətli aktivlər

12

80402

99908

 

Zərər

 

78608

99908

 

Avans ödəniş

 

1794

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

623897

598982

 

Cəmi aktivlər

 

964982

884581

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

20

394002

394002

31

Emissiya gəliri

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

20

386418

387244

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

 

 

Cəmi kapital

 

780420

781246

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

15

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

6756

3391

53

Qısamüddətli kreditor borcları

14

118155

39528

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

59651

59651

 

Sair

 

 

765

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

184562

103335

 

Cəmi öhdəliklər

 

184562

103335

 

Cəmi kapital və öhdəliklər

 

964982

884581

 

 

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixi vəziyyətinə balans məlumatlarının riyazi yoxlanılması və əvvəlki ilə olan qalıqların üzləşdirilməsi zamanı kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

31 dekabr 2016-cı il tarixə Cəmiyyətin mənfəət və zərər haqqında (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) aşağıdakı kimidir:

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

60

Əsas əməliyyat gəliri

4

68188

9600

70

Satışın maya dəyəri

7

46888

29971

 

Ümumi mənfəət

 

21300

(20371)

61

Sair əməliyyat gəlirləri

6

 

 

71

Kommersiya xərcləri

 

 

 

72

İnzibati xərclər

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

5,21

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

21

21300

(20371)

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymaqdan əvvəl mənfəət (zərər)

21

21300

(20371)

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

21

 

 

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

21

21300

(20371)

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

7

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

7,8

5400

2118

 

Amortizasiya xərcləri

17,19

16995

7510

73

Sair əməliyyat xərcləri

7

24493

20343

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

46888

29971

 

 

 Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat gəlirləri 68188 manat, xərclərin həcmi 46888 manat olmaqla, mənfəətin həcmi 21300 manat olmuşdur. Cəmiyyətin 2016-cı il üçün tərtib edilmiş balans hesabatının və mənfəət və zərər haqqında hesabatının məlumatlarının riyazi yoxlanılması aparılmış və məlumatların riyazi yoxlanılması nəticəsində mənfəət və zərər haqqında hesabatın məlumatları arasında heç bir kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

3. Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatlarının auditi

 “Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC-nin nağd pul və pul vəsaitlərinin bank və depozit hesablarındakı qalıqları haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Məzmunu

31.12.2016-cı il tarixinə

31.12.2015-ci il tarixinə

1

Kassada olan nağd pul vəsaiti

10

1

2

Cari manat bank hesabında

0

0

3

Sub hesabında

0

0

 

Cəmi

10

1

 

 

31.12.2016-cı il tarixə bank və kassa hesabında qalıq 10 manat olmuş, əvvəlki illə müqayisədə qalıq 9 manat artmışdır.

 Cəmiyyətin əlavə dəyər vergisi üzrə depozit hesabında vəsaitlərin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur.

 

Məzmunu

Mədaxil

Məxaric

 

31.12.2015-ci il tarixinə qalıq

0

 

1

Cari bank hesabından daxil olmuşdur

0

 

2

Sifarişçilərdən daxil olmuşdur

11105,73

 

 

Cəmi mədaxil

11105,73

 

1

Malsatanlara köçürülmüşdür

 

0

2

Büdcəyə köcürülmüşdür

 

11105,73

 

Cəmi məxaric

 

11105,73

 

31.12.2016-cı il tarixinə qalıq

0

 

 

 

4. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi

Cəmiyyətin qısamüddətli aktivlərindən – ehtiyatlar üzrə olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

 

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

52638

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

52638

 

Fərq

 0

 

 

 

 

 

Cəmiyyətin ehtiyatları ilin əvvəli ilə müqayisədə dəyişməz qalmışdır.

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borcları haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

 

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

69636

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

114048

 

Fərq

 44412

 

 

 

 

 

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borclarının məbləği il ərzində 44412 manat artmışdır.

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

 

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

376799

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

376799

 

Fərq

 0

 

 

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri ilin əvvəli ilə müqayisədə sabit qalmşdır.

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

39528

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

118155

 

Fərq

78627

 

 

 

 

 

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixə 78627 manat artmışdır.

Cəmiyyətin vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

 

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

3391

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

6756

 

Fərq

3365

 

 

Cəmiyyətin vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlikləri ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixə 3365 manat artmışdır.

Cəmiyyət auditlə əhatə olunan 2016-cı ildə əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Vergi hesabatları olan mənfəət vergisi və əlavə dəyər vergi, əmlak vergisi, torpaq vergisi bəyannamələri Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir.

Cəmiyyət mənfəət vergisinin, əlavə dəyər vergisinin, torpaq və əmlak vergisinin ödəyicisidir. Bu vergilər üzrə büdcə ilə hesablaşmaların vəziyyəti aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Hesablanıb

Ödənib

1

Əmlak vergisi

3041

3041

2

Torpaq vergisi

13681

7394

3

Mənfəət vergisi

0

0

4

Əlavə dəyər vergisi

12274

12274

 

Cəmi

28996

22709

 

 

5. Əsas vəsaitlər (torpaq, tikili və avadanlıqlar) və qeyri- maddi aktivlərin auditi

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı kimidir:

 (manatla)

Məzmunu

İlkin dəyəri

Yığılmış köhnəlmə

Xalis qalıq dəyəri

1

Cəmi 31 dekabr 2015-ci il tarixə

1255112

(969513)

285599

2

Daxil olmuşdur

72481

 

 

3

Ləğv edilmişdir

 

 

 

4

Köhnəlmə hesablanıb

 

(16995)

 

5

Cəmi 31 dekabr 2016-cı il tarixə

1327593

(986508)

341085

 

 

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixə əsas vəsaitlərinin ilkin dəyəri 1327593 manat, yığılmış amortizasiya ayırmaları 986508 manat və qalıq dəyəri 341085 manat təşkil edir.

6. Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının auditi.

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC-nin ehtiyatlarının hərəkəti haqqında məlumatlar aşağıdakı kimidir:

                                                                         (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

52638

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

52638

 

Fərq

0

 

 

“Cəmiyyət”in ehtiyatları 31 dekabr 2016-cı il tarixə ilkin dəyərdə 52638 manat təşkil edir və əvvəlki dövrün məlumatları ilə müqayisədə sabit qalmışdır.

Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının uçotu saxlanıldığı, yerləşdiyi yerlər və maddi məsul şəxslər üzrə aparılır.

7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi.

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən hesabat dövründə işçilərinin orta siyahı sayı 2 nəfər olmuşdur. Bu dövrdə istehlaka yönəldilmiş vəsaitlər 5400 manat olmuş, o cümlədən, əmək haqqının ödənişinə 5400 manat hesablanmışdır.

Hesablanmış əmək haqqına görə 22 faiz həcmində, 1188 manat məbləğində sosial sığorta ayırmaları hesablanmışdır və bu məbləğdən dekabr ayı istisna olmaqla qalan aylar üzrə hesablamalar və tutulmalar sosial müdafiə fonduna köçürülməsi təmin edilmişdir.

Hesablanmış əmək haqqı 3 % həcmində 162 manat məbləğində məcburi sosial sığorta ayırmaları tutulmuş və sosial müdafiə fonduna köçürülmüşdür.İşçilərlə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq əmək müqavilələri bağlanmışdır.

Əmək haqqının hesablanması və əmək haqqından tutulmaların düzgünlüyünü yoxlayarkən nöqsan aşkar edilməmişdir.

8. Xərclərin auditi

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə mənfəət və zərər hesabatına daxil edilən xərclər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

                                                                             (manatla)

Göstəricilər

Məbləğ

Xərclər, cəmi

46888,19

O , cümlədən

 

-əmək haqqı xəcləri

5400,00

-amortizasiya ayırmaları əsas vəsaitlər üzrə

16994,86

-sosial sığorta xərcləri

1188,00

-enerji xərci

1468,46

-cari təmir xərcləri

3949,98

-təsərrüfat xərci

80,56

-ezamiyyə xərci

440,61

-bank xidməti

45,48

-audit xidməti və reyestr xidməti xərci

598,50

-torpaq vergisi

13681,04

-əmlak vergisi

3040,70

Cəmi:

46888,19

 

 

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat xərclər aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

                                                                          ( manatla)

Göstəricilər

2016-cı il

2015-ci il

1

İstifadə edilmiş ­material ehtiyatları

-

-

2

İşçi heyəti üzrə xərclər

5400

2118

3

Amortizasiya xərcləri

16995

7510

4

Sair əməliyyat xərcləri

24493

20343

 

Cəmi

46888

29971

 

 

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat xərcləri 46888 manat olmuş və Mənfəət və zərər haqqında hesabata daxil edilmişdir.

9. Nizamnamə kapitalının və Kapital ehtiyatlarının auditi

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamə kapitalının hərəkəti barədə məlumatın açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                            (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

394002

2

Kapital qoyuluşu hesabına

0

3

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 394002

 

 

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Nizamnamə kapitalının və kapital ehtiyyatlarının auditi zamanı ilin əvvəli ilə müqayisədə hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır.

10. Maliyyə nəticələrinin təhlili

“Mingəçevir Vibrodayaq zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyətinin maliyyə nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:      

                                                                                    (manatla)

Göstəricilər

2016-cı il

2015-ci il

1

Əsas əməliyyat gəliri

68188

9600

2

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

3

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

2

Əməliyyat xərcləri, cəmi

46888

29971

 

O cümlədən

 

 

 

İstifadə edilmiş materiallar

0

0

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

5400

2118

 

Amortizasiya xərcləri

16995

7510

 

Sair əməliyyat xərcləri

24493

20343

3

Maliyyə nəticəsi-mənfəət (zərər)

21300

-20371

4

Mənfəət vergisi

 

-

5

Xalis mənfəət (zərər)

21300

-20371

 

 

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrdə fəaliyyətini 21300 manat mənfəətlə başa vurmuşdur. Əldə edilən mənfəət ötən illərin zərərinin bağlanmasına yönəldilmişdir.

11. Çirkli pulların yuyulması faktlarının qarşısının alınmasına dair tövsiyələr

Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditi aparılan 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrdə çirkli pulların yuyulması əlaməti ola bilən faktlar, yəni, fiziki şəxsin hesabına və ya onun hesabından pul vəsaitlərinin əsassız olaraq köçürülməsi, nağd xarici valyutanın məqsədsiz xərclənməsi, kredit müqabilində ölkədən kənarda yerləşən bankdakı vəsaitlərin girov qoyulması, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən avans ödənişin həyata keçirilməsindən sonra müqavilə üzrə malların ölkəyə gətirilməməsi, qiymətli kağızlarla qanunsuz əməliyyatların aparılması, bazar qiymətindən kifayət qədər fərqlənən əmtəə və valyutanın alınması və satılması, məqsədi bəlli olmayan investisiyaların alınması və satılması, böyük həcmli komissiyon haqlarının ödənilməsi, mühasibatlıqda uçota alınmadan böyük həcmdə pulların müştərinin hesabına köçürülməsi, offşor zonalarda ödənişlərin aparılması və sair çirkli pulların yuyulması halları yarada bilən faktlar müəyyən edilməmişdir.

12. Auditin nəticəsi üzrə təkliflər

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin nəticəsi olaraq aşağıdakı təkliflər verilmişdir:

1.Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli İ-08 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun hesablar planı tətbiq edilsin.

Aparılmış auditin nəticəsi barədə hesabat eyni qüvvəyə malik olmaqla 2 (iki) nüsxədə tərtib edilərək, bir nüsxəsi sifarişçidə, ikinci nüsxəsi isə auditorda saxlanıldı.

Hesabatın doğruluğunu imzalarımızla təsdiq edirik.

ƏLAVƏ 3 – Mühasibat balansının forması

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC
31 dekabr 2016-cı il tarixinə

                                                                            (manatla)

Maddə №-si

 

Hesabın № si

İlin əvvəlinə

İlin sonuna

 

 AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri - maddi aktivlər

101-102+103

285599

341085

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

 

 

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 şıxılsın 142

 

 

15

İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar

15

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borclar

17

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18 çıxılsın 184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19

 

 

 

 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

285599

341085

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20 çıxılsın 208

52638

52638

 

Hazır məhsul

 

48690

48690

 

Mal-material

 

3948

3948

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21 çıxılsın 218

69636

114048

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22

1

10

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23 çıxılsın 235

376799

376799

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24

 

 

 

Vergi debitor borcu artıq ödəmə

 

 

 

 

İl ərzində zərər

 

99908

78608

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Avans ödəniş

 

 

1794

 

Keçmiş illərin zərəri

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

598982

623897

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

884581

964982

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödəniş nominal (nizamnamə) kapitalı

301 çıxılsın 302

394002

394002

31

Emissiya gəliri

31

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33

387244

386418

 

Ehtiyat kapitalı

 

 

 

 

Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında

 

 

 

 

İstehlak fondları

 

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34 şıxılsın344

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

781246

780420

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52

3391

6756

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53

39528

118155

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

59651

59651

 

Sair

 

765

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

103335

184562

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

884581

964982

 

 

ƏLAVƏ 4 – Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

“Mingəçevir Vibrodayaq Zavodu” ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə)
31 dekabr 2016-cı il

                                                                      (manatla)

Maddə №-si

 

Hesabın №-si

2015

2016

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

9600

68187,94

70

Satışın maya dəyəri

701

29971

46888,19

 

Əmək haqqı

 

2118

5400

 

Amortizasiya

 

7510

16994,86

 

Mal-material

 

 

 

 

Elektrik enerjisi

 

1821

1468,46

 

DSMF

 

466

1188

 

Bank krediti

 

 

 

 

Əmlak, yol, torpaq vergisi bəyannaməsi,s/v

 

16414

16721,74

 

Sair

 

1642

5115,13

 

Ümumi mənfəət

 

 

 

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya gəlirləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

624 çıxılsın741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti və zərəri

 

-20371

21299,75

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər

 

 

 

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

 

 

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
MƏLUMAT

Maddə №-si

 

Hesabın №-si

2015

2016

60

Satış

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

9600

68187,94

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və113 nömrəli ­hesabların debetləri

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

2118

5400

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə

0

16994,86

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəət (zərəri)

 

-20371

21299,75

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında