“Akkord-Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən maliyyə ili üzrə


İ L L İ K    H E S A B A T I

 

1. Emitentin tam və qısaldımış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı; “Akkord-Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti;

Qısaldılmış adı; “Akkord-Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC

VÖEN: 2700036131

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi; 06.07.2007: 2700036131

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvan; AZ4500, Mingəçevir şəhəri , Gəncə şossesi, ev 03

Olduğu yer;AZ4500, Mingəçevir şəhəri, Gəncə şossesi, ev 03

3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat ili ərzində bu hallar baş verməmişdir.

4. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduğu yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayəndəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı və bu payın əldə etdiyi tarix, yaxud emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat ili ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş, yaxud hər hansı Cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas olan müqavilə bağlanmamışdır.

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Metal konstruksiya məmulatlarının istehsalı və müxtəlif xidmətlər

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

12 fevral 2010-cu il tarixli 110 saylı lisenziya.

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər.

Zavod əsasən metal-konstruksiya məmulatlarının istehsalı, zibil konteynerlərinin istehsalı, val, oxlar, xamutlar və sair xidmətləri təklif edir.

10. Emitentin işçilərinin sayı və rüblük dinamikası:

2 işçisi var.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

Səhmdarların Ümumi Yığıncağı: 13.03.2017-ci il tarixli qiymətli kağız mülkiyyətçilərinin reyestrində göstərilən şəxslər.

Direktor: Məmmədov Mustafa Əliş oğlu.

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;

Fiziki şəxslər olan səhmdarların sayı: 46 (qırx altı)

Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı: 1 (bir)

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

Hüquqi şəxs:

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, hüquqi ünvanı (olduğu yer); AZ1033 Bakı şəhəri, Ağa Neymətulla küçəsi, məhəllə 1937, VÖEN: 9900080711

Səhmlərin sayı: 91 802 (doxsan bir min səkkiz yüz iki) ədəd adi adlı səhm; Emitentin nizamnamə kapitalında payı: 95,0026%

14. Emitentin nizamnamə kapitalında payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüququ şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Yoxdur.

15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları haqqında məlumat:

15.1.Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri: 01 iyun 2016-cı il, Mingəçevir şəhəri, Gəncə şossesi-3

15.2.Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Müşahidə Şurasının ləğv edilməsi, Cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayırılıqda göstərilir):

16.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü: adi adlı səhim:

16.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1010284K 28 dekabr 2001;

16.3.  İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nominal dəyəri 2 (iki) manat olan 96.631 (doxsan altı min altı yüz otuz bir) sayda adi adlı səhm;

16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 193262 (yüz doxsan üç min iki yüz altmış iki) manat;

16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dvidentlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir): Hesabat ili ərzində Cəmiyyət tərəfindən səhmlər üzrə divident iclasın qərarından asılıdır.

16.6. Faizli istiqraz buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcə si: Emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır;

16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda): Bakı Fond Birjası- ünvan: AZ1000; Bakı şəhəri Bülbül prospekti, 19.

17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqd bağlanmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən aidiyyatı şəxslərlə əqd bağlanmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

09 iyun 2017-ci il

20. İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

İllik hesabat “Xalq qəzeti”ndə dərc olunacaq.

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma
Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Müsbət rəy

1. Mən, “Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

2. Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

3. Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy verilmir.

 Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

5. Mənim məqsədim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Auditor rəyi iki nüsxədə hazırlanmışdır.

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə 11 aprel 2017-ci il tarixli SA seriyalı 07 saylı “Auditor xidməti göstərilməsi barədə” müqaviləyə əsasən “Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə
bitən il üzrə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin
nəticəsi barədə
H E S A B A T

 

 Mingəçevir şəhəri 06 may 2017-ci il

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında ümumi məlumat

 Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən 06 yanvar 2017-ci il tarixdə verilmiş SA/267 seriyalı İcazə əsasında fəaliyyət göstərən sərbəst auditor İsayev Telman Mabud oğlu “Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyət dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditini apardım.

 Auditə 04 may 2017-ci il tarixdə başlanıldı və 06 may 2017-ci il tarixdə başa catdırıldı.

 Yoxlama mütəxəssis Qasımov Ələsgər Əlihüseyn oğlunun iştirakı ilə aparıldı.

 Cəmiyyətin idarə heyətinin sədri vəzifəsində 01 yanvar 2016-cı il tarixdən 31 dekabr 2016-cı il tarixədək Məmmədov Mustafa Əliş oğlu işləmişdir.

 Cəmiyyətin baş mühasibi Məmmədova Zümrüd Qaçay qızı bütün audit dövründə işləmişdir.

Cəmiyyət “Azərbaycan Respublikasında Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət proqramı” və Azərbaycan Respublikasının 29.11.1996-cı il tarixli 208 IQ saylı qanunu ilə təsdiq edilmiş “Dövlət müəssisəsinin Səhmdar Cəmiyyətə çevrilməsinin qaydaları haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 22.03.2001-ci il tarixli 647 saylı sərəncamına və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi Departamentinin 22.11.2001-ci il tarixli 222 saylı sərəncamına əsasən “Mingəçevirkomplektheyvandarmaş” ASC Mingəçevir Təcrübi İxtisaslaşdırılmış zavodunun bazasında yaradılmışdır.06 iyul 2007-ci il tzrixdə işçilərin ümumi yığıncağının protokoluna əsasən Cəmiyyətin adı dəyişdirilərək “Mingəçevir Maşınqayırma zavodu” olmuş və ona 1007-M5-583 saylı qeydiyyat şəhadətnaməsi verilmişdir.

 Cəmiyyətin Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 18 dekabr 2001-ci il tarixdə qeydiyyata alınmış və Dövlət qeydiyyatı haqqında D-3330 saylı Şəhadətnamə verilmişdir.

 27 mart 2010-cu il tarixdə təsisçilərin ümumi yığıncağının protokoluna əsasən Cəmiyyətin adı dəyişdirilərək “Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC olmuş və bu dəyişiklik 11 sayli ƏVİ-də 12 aprel 2010-cu il tarixdə qeydiyyata alınmış və 2700036131 saylı VÖEN verilmişdir.

 Azərbaycan Respublikası Milli Depozit Mərkəzinin 13 mart 2017-ci il tarixli reyestrindən çıxarışa əsasən Cəmiyyətin səhmlərinin 91802 ədədi və ya 95,0026 %-i Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası ASC-yə, qalan 4829 ədədi və ya 4,9974 %-i isə 46 nəfər fiziki şəxsə məxsusdur.

 Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 193262 manat təşkil edir.

 Cəmiyyətin fəaliyyəti kənd təsərrüfatı və sənaye sahələri üçün maşın, mexanizm, avadanlıq və ehtiyyat hissələrinin istehsalından və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən digər fəaliyyət növlərindən ibarətdir.

 Cəmiyyət DSMF-nin Mİngəçevir ıəhər şöbəsində qeydiyyatdan keçmişdir.Cəmiyyət 02 may 2002-ci il tarixdə qeydiyyatdan keçmiş və 27 saylı qeydiyyat şəhadətnaməsi almışdır.

 Cəmiyyət Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsində uçot vahidlərinin Dövlət reyestrinə daxil edilmiş və 0001466 saylı şəhadətnamə verilmişdir.

 Cəmiyyətin hüquqi ünvanı – Mingəçevir şəhəri, Gəncə şossesi-3.

2. Dövriyyə cədvəli və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının auditi

“Cəmiyyət”in fəaliyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixi dövrü üzrə tərtib edilmiş və aşağıdakı cədvəllərdə verilən balans üzrə aktivləri və passivləri barədə məlumatlar aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

 

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC –nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Mühasibat balansı aşağıdakı kimidir.

                                                                                  (manatla)

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

19

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

17

1419153

294203

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

8

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

10

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

11

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

11

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

1419153

294203

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

18

89746

89746

 

Hazır məhsul

 

68925

68925

 

Mal-material

 

20821

20821

21

Qısamüddətli debitor borcları

10,13

207052

124016

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

9

235

101

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

12

14103

14103

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24

 

 

 

Vergilər üzrə avans ödənişi

 

0

13538

 

Sair

 

4023

3601

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

315159

245105

 

Cəmi aktivlər

 

1734312

539308

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

20

193262

193262

31

Emissiya gəliri

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

20

232569

238890

 

Ehtiyyat kapital

 

43208

43559

 

Əlavə kapital

 

180481

180481

 

İstehlak fondları

 

8880

13050

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

 

 

Cəmi kapital

 

425831

432152

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

15

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

10047

7313

53

Qısamüddətli kreditor borcları

14

88540

73696

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

26147

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

1173692

 

 

Sair

 

36202

26147

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

1308481

107156

 

Cəmi öhdəliklər

 

1308481

107156

 

Cəmi kapital və öhdəliklər

 

1734312

539308

 

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixi vəziyyətinə balans məlumatlarının riyazi yoxlanılması və əvvəlki ilə olan qalıqların üzləşdirilməsi zamanı kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

31 dekabr 2016-cı il tarixə Cəmiyyətin Mənfəət və zərər haqqında (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) aşağıdakı kimidir:

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

60

Əsas əməliyyat gəliri

4

124356

88973

70

Satışın maya dəyəri

7

117204

65245

 

Ümumi mənfəət

 

7152

23728

61

Sair əməliyyat gəlirləri

6

 

 

71

Kommersiya xərcləri

 

 

 

72

İnzibati xərclər

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

5,21

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

21

7152

23728

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymaqdan əvvəl mənfəət (zərər)

21

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

1430

4746

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

21

 

 

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

21

5721

11294

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

7

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

7,8

30600

33600

 

Amortizasiya xərcləri

17,19

48742

3525

73

Sair əməliyyat xərcləri

7

37862

28120

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

117204

65245

 

 Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat gəlirləri 124356 manat , xərclərin həcmi 117204 manat olmaqla , mənfəət 5721 manat olmuşdur.Cəmiyyətin 2016-cı il üçün tərtib edilmiş balans hesabatının və mənfəət və zərər haqqında hesabatının məlumatlarının riyazi yoxlanılması aparılmış və məlumatların riyazi yoxlanılması nəticəsində mənfəət və zərər haqqında hesabatın məlumatları arasında heç bir kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

3. Pul vəsaitləri , bank və kassa əməliyyatlarının auditi

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC-nin nağd pul və pul vəsaitlərinin bank və depozit hesablarındakı qalıqları haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Məzmunu

31.12.2016-cı il tarixinə

31.12.2015-ci il tarixinə

1

Kassada olan nağd pul vəsaiti

235

101

2

Cari manat bank hesabında

0

0

3

Sub hesabında

0

0

 

Cəmi

235

101

 

 

31.12.2016-cı il tarixə bank və kassa hesabında qalıq 235 manat olmuş, əvvəlki illə müqayisədə qalıq 134 manat artmışdır.

 Cəmiyyətin əlavə dəyər vergisi üzrə depozit hesabında vəsaitlərin hərəkəti aşağıdakı kimi olmuşdur.

Məzmunu

Mədaxil

Məxaric

 

31.12.2015-ci il tarixinə qalıq

0

 

1

Cari bank hesabından daxil olmuşdur

-

 

2

Sifarişçilərdən daxil olmuşdur

29010,87

 

 

Cəmi mədaxil

29010,87

 

1

Malsatanlara köçürülmüşdür

 

-

2

Büdcəyə köçürülmüşdür

 

29010,87

 

Cəmi məxaric

 

29010,87

 

31.12.2016-cı il tarixinə qalıq

0

 

 

 

4. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi

Cəmiyyətin qısamüddətli aktivlərindən-ehtiyyatlar üzrə olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

89746

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

89746

 

Fərq

 0

 

 

Cəmiyyətin ehtiyyatları ilin əvvəli ilə müqayisədə sabit qalmış və dəyişməmişdir.

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borcları haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

124016

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

207052

 

Fərq

 83036

 

 

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borclarının məbləği il ərzində 83036 manat artmışdır.

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

14103

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

14103

 

Fərq

 0

 

 

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri ilin əvvəli ilə müqayisədə sabit qalmış və dəyişməmişdir.

Cəmiyyətin uzunmüddətli kreditor borcları olmamışdır.

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

73696

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

88540

 

Fərq

14844

 

 

 Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixə -14844 manat artmışdır.

Cəmiyyətin vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

7313

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

10047

 

Fərq

2734

 

 

Cəmiyyətin vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlikləri ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixə 2734 manat artmışdır.

Cəmiyyətin sair qısamüddətli öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

26147

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

36202

 

Fərq

10055

 

Cəmiyyətin qısamüddətli öhdəliklər üzrə borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixinə 10055 manat artmışdır.

Cəmiyyətin təhtəl hesab şəxslərlə öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

0

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 1173692

 

Fərq

1173692

 

Cəmiyyətin təhtəl hesab şəxslər üzrə ilin əvvəli ilə müqayisədə borcları 31 dekabr 2016-cı il tarixinə 1173692 manat artmışdır.Borcun əmələ gəlmə səbəbi həmin vəsaitin müəssisəyə investisiya nəticəsində olmuşdur.

Cəmiyyət auditlə əhatə olunan 2016-cı ildə əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi fəaliyyət göstərmişdir.Vergi hesabatları olan mənfəət vergisi və əlavə dəyər vergi, əmlak vergisi, torpaq vergisi bəyannamələri Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilir.

Cəmiyyət mənfəət vergisinin, əlavə dəyər vergisinin, torpaq və əmlak vergisinin ödəyicisidir.Bu vergilər üzrə büdcə ilə hesablaşmaların vəziyyəti aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Hesablanıb

Ödənib

1

Əmlak vergisi

14127

0

2

Torpaq vergisi

5434

0

3

Mənfəət vergisi

1430

0

4

Əlavə dəyər vergisi

22384

0

 

Cəmi

43375

0

 

Cədvəldə göründüyü kimi vergilər üzrə hesablanan öhdəliklər yerinə yetirilməmişdir. İl ərzində ödənilən vergilər isə əvvəlki illərin borcları hesabına zaçot edilmişdir.

5. Əsas vəsaitlər (torpaq, tikili və avadanlıqlar) və qeyri- maddi aktivlərin auditi

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı kimidir:

                                                                             (manatla)

Məzmunu

İlkin dəyəri

Yığılmış köhnəlmə

Xalis qalıq dəyəri

1

Cəmi 31 dekabr 2015-ci il tarixə

1091849

(797646)

294203

2

Daxil olmuşdur

1173692

 

 

3

Ləğv edilmişdir

 

 

 

4

Köhnəlmə hesablanıb

 

(48742)

(48742)

5

Cəmi 31 dekabr 2016-cı il tarixə

2265541

846388

1419153

 

 

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixə əsas vəsaitlərinin ilkin dəyəri 2265541 manat, yığılmış amortizasiya ayırmaları 846388 manat və qalıq dəyəri 1419153 manat təşkil edir.

6. Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının auditi.

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC-nin ehtiyatlarının hərəkəti haqqında məlumatlar aşağıdakı kimidir:

                                                                             (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

89746

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

89746

 

Fərq

0

 

 

“Cəmiyyət”in ehtiyatları 31 dekabr 2016-cı il tarixə ilkin dəyərdə 89746 manat təşkil edir və əvvəlki dövrün məlumatları ilə müqayisədə sabit qalmışdır.

Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının uçotu saxlanıldığı, yerləşdiyi yerlər və maddi məsul şəxslər üzrə aparılır.

7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi.

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən hesabat dövründə işçilərinin orta siyahı sayı 3 nəfər olmuşdur. Bu dövrdə istehlaka yönəldilmiş vəsaitlər 30600 manat olmuş, o cümlədən, əmək haqqının ödənişinə 30600 manat hesablanmışdır.

Hesablanmış əmək haqqına görə 22 faiz həcmində, 6732 manat məbləğində sosial sığorta ayırmaları hesablanmışdır və bu məbləğdən dekabr ayı istisna omaqla qalan aylar üzrə hesablamalar və tutulmalar sosial müdafiə fonduna köçürülməsi təmin edilməmişdir.

Hesablanmış əmək haqqı 3 % həcmində 918 manat məbləğində məcburi sosial sığorta ayırmaları tutulmuş və sosial müdafiə fonduna köçürülmüşdür.İşçilərlə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq əmək müqavilələri bağlanmışdır.

Əmək haqqının hesablanması və əmək haqqından tutulmaların düzgünlüyünü yoxlayarkən nöqsan aşkar edilməmişdir.

8. Xərclərin auditi

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə mənfəət və zərər hesabatına daxil edilən xərclər aşağıdakı cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ (manatla)

1

Xərclər, cəmi

117203,80

 

O, cümlədən:

 

 

əmək haqqı xərcləri

30600

 

amortizasiya ayırmaları əsas vəsaitlər üzrə

48741,92

 

sosial sığorta xərcləri

6732

 

bank xidməti

138,05

 

torpaq vergisi

5400

 

torpaq icarə haqqı

10872

 

əmlak vergisi

14126,83

 

audit və reyestr xidməti xərcləri

359

 

təsərrüfat xərcləri

131

 

ezamiyyə xərcləri

103

 

Cəmi:

117203,80

 

 

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat xərcləri aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

                                                                                     (manatla)

Göstəricilər

2016-cı il

2015-ci il

1

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

-

-

2

İşçi heyəti üzrə xərclər

30600

33600

3

Amortizasiya xərcləri

48742

3525

4

Sair əməliyyat xərcləri

37862

28120

 

Cəmi

117204

65245

 

 

“Cəmiyyət”in 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat xərcləri 117204 manat olmuşdur və Mənfəət və zərər haqqında hesabata daxil edilmişdir.

9. Nizamnamə kapitalının və kapital ehtiyatlarının auditi

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamə kapitalının hərəkəti barədə məlumatın açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                                 (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

193262

2

Kapital qoyuluşu hesabına

0

3

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 193262

 

 

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Nizamnamə kapitalında ilin əvvəli ilə müqayisədə hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır.

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kapital ehtiyatlarının hərəkəti aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                             (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

238890

 

ehtiyyat kapitalı hesabına azalma

(351)

 

İstehlak fondu hesabına azalma

(4170)

2

31 dekabr 2015-ci il tarixə

232569

 

 

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kapital ehtiyyatlarınada ilin əvvəli ilə müqayisədə 4521 manat azalma olmuş və 232569 manat təşkil etmişdir.

10. Maliyyə nəticələrinin təhlili

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyətinin maliyyə nəticələri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                                      (manatla)

Göstəricilər

2016-cı il

2015-ci il

1

Əsas əməliyyat gəliri

124356

88973

2

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

3

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

2

Əməliyyat xərclər , cəmi

117204

65245

 

O cümlədən

 

 

 

İstifadə edilmiş materiallar

-

-

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

30600

33600

 

Amortizasiya xərcləri

48742

3525

 

Sair əməliyyat xərcləri

37862

28120

3

Maliyyə nəticəsi-mənfəət (zərər)

7152

23728

4

Mənfəət vergisi

1430

4746

5

Xalis mənfəət (zərər)

5721

11294

 

 

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrdə fəaliyyətini 7152 manat mənfəətlə başa vurmuşdur.

11. Çirkli pulların yuyulması faktlarının qarşısının alınmasına dair tövsiyələr

Cəmiyyətin fəaliyyətinin auditi aparılan 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrdə çirkli pulların yuyulması əlaməti ola bilən faktlar, yəni, fiziki şəxsin hesabına və ya onun hesabından pul vəsaitlərinin əsassız olaraq köçürülməsi, nağd xarici valyutanın məqsədsiz xərclənməsi, kredit müqabilində ölkədən kənarda yerləşən bankdakı vəsaitlərin girov qoyulması, qüvvədə olan qanunvericiliyə əsasən avans ödənişin həyata keçirilməsindən sonra müqavilə üzrə malların ölkəyə gətirilməməsi, qiymətli kağızlarla qanunsuz əməliyyatların aparılması, bazar qiymətindən kifayət qədər fərqlənən əmtəə və valyutanın alınması və satılması, məqsədi bəlli o lmayan investisiyaların alınması və satılmaası, böyük həcmli komissiyon haqlarının ödənilməsi, mühasibatlıqda uçota alınmadan böyük həcmdə pulların müştərinin hesabına köçürülməsi, offşor zonalarda ödənişlərin aparılması və sair çirkli pulların yuyulması halları yarada bilən faktlar müəyyən edilməmişdir.

12. Auditin nəticəsi üzrə təkliflər

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin nəticəsi olaraq aşağıdakı təkliflər verilmişdir:

1. Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin 13 yanvar 2009-cu il tarixli İ-08 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş Maliyyə Hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq mühasibat uçotunun hesablar planı tətbiq edilsin.

Aparılmış auditin nəticəsi barədə hesabat eyni qüvvəyə malik olmaqla 2 (iki) nüsxədə tərtib edilərək, bir nüsxəsi sifarışçidə, ikinci nüsxəsi isə auditorda saxlanıldı.

ƏLAVƏ 3 – Mühasibat balansının forması

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC
31 dekabr 2016-cı il tarixinə

                                                                                     (manatla)

Maddənin №-si

 

Hesabın № si

İlin əvvəlinə

İlin sonuna

 

 AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101-102+103

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

294203

1419153

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın 142

 

 

15

İştirak payı ilə uçota alınmış ­investisiyalar

15

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borclar

17

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18 çıxılsın 184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19

 

 

 

 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

294203

1419153

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20 çıxılsın 208

89746

89746

 

Hazır məhsul

 

68925

68925

 

Mal-material

 

20821

20821

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21 çıxılsın 218

124016

207052

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22

101

235

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23 çıxılsın 235

14103

14103

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24

 

 

 

Vergi debitor borcu artıq ödəmə

 

 

 

 

İl ərzində zərər

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Avans ödəniş

 

13538

0

 

Keçmiş illərin zərəri

 

 

 

 

Sair

 

3601

4023

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

245105

315159

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

539308

1734312

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödəniş nominal (nizamnamə) kapitalı

301 çıxılsın 302

193262

193262

31

Emissiya gəliri

31

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33

238890

232569

 

Ehtiyat kapitalı

 

43559

43208

 

Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında

 

180481

180481

 

İsteklak fondları

 

13050

8880

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34 çıxılsın 344

 

 

 

CƏMİ KAPİTAL

 

432152

425831

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50

 

 

51

Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52

7313

10047

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53

73696

88540

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

 

1173692

 

Sair

 

26147

36202

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

107156

1308481

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

539308

1734312

 

ƏLAVƏ 4 – Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

“Akkord Mingəçevir Maşınqayırma Zavodu” ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)
31 dekabr 2016-cı il

                                                                                             (manatla)

Maddə №-si

 

Hesabın №-si

2015

2016

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

88973

124356

70

Satışın maya dəyəri

701

 

 

 

Əmək haqqı

 

33600

30600

 

Amortizasiya

 

3525

48742

 

Mal-material

 

 

 

 

Elektrik enerjisi

 

 

 

 

DSMF

 

7392

6732

 

Bank krediti

 

 

 

 

Əmlak, yol, torpaq vergisi bəyannaməsi,s/v

 

8695

19561

 

Sair

 

12033

11569

 

Ümumi mənfəət

 

23728

7152

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya gəlirləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

624 çıxılsın741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti və zərəri

 

 

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

23728

7152

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

4746

1430

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər

 

 

 

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

11294

5721

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qaytarılmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

Maddə №-si

 

Hesabın №-si

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları

0

0

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri

0

0

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

0

0

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

33600

30600

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə

3525

48742

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

28120

37862

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

65245

117204

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında