“Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən maliyyə ili üzrə

İ L L İ K   H E S A B A T I

 

1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsı (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı: “Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.

Qısaldılmış adı: “Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC.

VÖEN: 8500182751.

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 21.09.2004, 8500182751.

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvanı: AZ5700, Şəmkir ray., Alabaşlı st., Seyidlər k.

Olduğu yer: AZ5700, Şəmkir ray., Könüllü k.

3. Emitetin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı,emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat dövrü ərzində bu hallar baş verməmişdir.

4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayəndəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş, yaxud hər hansı Cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas olan müqavilə bağlanmamışdır.

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi olmamışdır.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı bir fəaliyyət istiqaməti ilə məşğul olmamışdır. Emitentin nizamnaməsinə müvafiq olaraq müxtəlif növ məhsulların istehsal və realizə edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsi onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir.

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent lisenziya və ya icazə almamışdır. Hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün lisenziya və ya icazəsi yoxdur.

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Hesabat dövrü ərzində emitent məhsul istehsal etməmiş və xidmət göstərməmişdir.

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

Hesabat dövrü ərzində emitentin işçiləri olmamışdır. Emitentin fəaliyyəti 01.01.2018-ci il tarixədək dayandırılmışdır.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

Müşahidə şurası: İmaməliyev Vaqif Mirəli oğlu, Əliyev Təhmasib Ənvər oğlu.

İcra orqanı: Direktor- İsmayılov Səbuhi Məmmədiyyə oğlu.

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrıliqda sayı:

Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı: 104 (yüz dörd).

Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı: 1 (bir)

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paya) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

Hüquqi şəxs:

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, olduğu yer – AZ1033 Bakı şəh. Ağa Nemətulla küç. məhəllə 1937,VÖEN: 9900080711. Səhmlərin sayı: 640145 (altı yüz qirx min yüz qırx beş) ədəd adi adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı –87,6857%.

14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Yoxdur.

15. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

15.1.yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri; 02.06.2016, Şəmkir ray., Könüllü k.

15.2.ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Müşahidə Şurası üzvlərinin üç nəfərdən iki nəfərə salınması və yeni tərkibin müəyyən edilməsi, İdarə heyətinin ləğv edilərək təkbaşçı icra orqanın (direktor) yaradılması, cəmiyyətin nizamnaməsinə müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilərək yeni redaksiyada nizamnamənin təsdiq edilməsi, “Şəmkir Tikinti Sənaye”ASC-nin təsis sənədlərinə edilən dəyişikliklərin qeydə alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsi,cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

16.1.investisiya qiymətli kağızın növü və forması;adi adlı səhm

16.2.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi; AZ1001005235, 21.09.2004

16.3.investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri; nominal dəyəri 0.40 (qırx qəpik) manat olan 730 045 (yeddi yüz qırx min qırx beş) sayda adi adlı səhm

16.4.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri; 292 018 (iki yüz doxsan iki min on səkkiz) manat

16.5.hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividentlər haqqında məlumat; hesabat ili ərzində emitentin fəaliyyəti olmadığından və emitent tərəfindən gəlir əldə edilmədiyindən dividend ödənilməmişdir

16.6.faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır

16.7. investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer; Bakı Fond Birjası – ünvan: AZ1025, Bakı ş., Babək pr. 12 A, “Babək plaza”, blok B

17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aidiyyati şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

08 iyun 2017-ci il

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat: “XALQ QƏZETİ”

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Şəmkir Tikinti Sənaye ” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Müsbət Rəy

1. Mən, “Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-ci il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

2.  Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

3. Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy verilmir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

5. Mənim məqsədim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Auditor rəyi iki nüsxədə hazırlanmışdır.

“Şəmkir Tikinti Sənaye”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə
16 may 2017-ci il tarixli SA seriyalı 10 saylı “Auditor xidməti göstərilməsi barədə” müqaviləyə əsasən “Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin nəticəsi barədə
H E S A B A T

 Mingəçevir şəhəri, 19 may 2017-ci il

“Şəmkir Tikinti Sənaye ” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında ümumi məlumat

Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən 06 yanvar 2017-ci il tarixdə verilmiş SA/267 Seriyalı İcazə əsasında fəaliyyət göstərən sərbəst auditor İsayev Telman Mabud oğlu “Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyət dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditini apardım.

Auditə 18 may 2017-ci il tarixdə başlanıldı və 19 may 2017-ci il tarixdə başa çatdırıldı.

Yoxlama mütəxəssis Qasımov Ələsgər Əlihüseyn oğlunun iştirakı ilə aparıldı.

Cəmiyyətin idarə heyətinin direktoru vəzifəsində 01 yanvar 2016-cı il tarixdən 31 dekabr 2016-cı il tarixədək İsmayılov Səbuhi Məmmədiyyə oğlu işləmişdir və hal-hazırda da işləyir.

Cəmiyyətin 02 iyun 2016-cı il tarixli 01/16 saylı ümumi yığıncağının qərarına əsasən idarə heyətinin sədri vəzifəsi ləğv edilərək direktor vəzifəsi yaradılımışdır.

Cəmiyyətin Nizamnaməsi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 21 sentyabr 2004-cü il tarixdə qeydiyyata alınmış və Dövlət qeydiyyatı haqqında D-3533 saylı Şəhadətnamə verilmişdir.

Azərbaycan Respublikası Milli Depozit Mərkəzinin 05 aprel 2016-cı il tarixli reyestrindən çıxarışa əsasən Cəmiyyətin səhmlərinin 640145 ədədi və ya 87,6867 %-i “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC-yə, qalan 89900 ədədi və ya 12,314 %-i isə 104 nəfər fiziki şəxsə məxsusdur.

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 292018 manat olmaqla, 730045 adi səhmdən ibarətdir.

Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas istiqaməti dəmir beton məmulatları, inşaat materiallarının və konstrukiyalarının istehsalı, satışı və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən digər fəaliyyət növlərindən ibarətdir.

Cəmiyyət vergi ödəyicisi kimi 14 saylı Ərazi Vergi İdarəsində 21 sentyabr 2004-cü il tarixdə qeydiyyata alınmış və ona 8500182751 saylı VÖEN verilmişdir.

 Cəmiyyətin hüquqi ünvanı – Şəmkir rayonu, Alabaşlı stansiyası, Seyidlər kəndidir.

2. Dövriyyə cədvəli və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının auditi

“Cəmiyyət”in fəaliyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixi dövrü üzrə tərtib edilmiş və aşağıdakı cədvəllərdə verilən balans üzrə aktivləri və passivləri barədə məlumatlar aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

“Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC –nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Mühasibat balansı aşağıdakı kimidir.

                                                                                   (manatla)

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri – maddi aktivlər

19

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

17

2015719

2015719

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

8

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

10

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

11

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

11

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

2015719

2015719

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

18

 

 

 

Hazır məhsul

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

10,13

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

9

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

12

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24

 

 

 

Vergilər üzrə avans ödənişi

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

Cəmi aktivlər

 

2015719

2015719

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapilaı

20

292018

292018

31

Emissiya gəliri

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

20

1575115

1575115

 

Ehtiyyat kapital

 

1575115

1575115

 

Əlavə kapital

 

 

 

 

İstehlak fondları

 

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

(95155)

(95155)

 

Cəmi kapital

 

 

 

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

1771978

1771978

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

15

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

14

243741

243741

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Cəmi öhdəliklər

 

243741

243741

 

Cəmi kapital və öhdəliklər

 

2015719

2015719

 

 

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixi vəziyyətinə balans məlumatlarının riyazi yoxlanılması və əvvəlki ilə olan qalıqların üzləşdirilməsi zamanı kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

31 dekabr 2016-cı il tarixə Cəmiyyətin Mənfəət və zərər haqqında (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) aşağıdakı kimidir:

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

60

Əsas əməliyyat gəliri

4

0

0

70

Satışın maya dəyəri

7

0

0

 

Ümumi mənfəət

 

 

 

61

Sair əməliyyat gəlirləri

6

 

 

71

Kommersiya xərcləri

 

 

 

72

İnzibati xərclər

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

5,21

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

21

 

 

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymaqdan əvvəl mənfəət (zərər)

21

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

21

 

 

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

21

 

 

 

Hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Azaldılmış hər səhm üzrə mənfəət

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

7

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

7,8

 

 

 

Amortizasiya xərcləri

17,19

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

7

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

0

0

 

 Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat gəlirləri və xərcləri olmamışdır.

3. Pul vəsaitləri , bank və kassa əməliyyatlarının auditi

 “Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC-nin nağd pul və pul vəsaitlərinin bank və depozit hesablarındakı qalıqları haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Məzmunu

31.12.2016-cı il tarixinə

31.12.2015-ci il tarixinə

1

Kassada olan nağd pul vəsaiti

0

0

2

Cari manat bank hesabında

0

0

3

Sub hesabında

0

0

 

Cəmi

0

0

 

 

31.12.2016-cı il tarixə bank və kassa hesabında qalıq olmamışdır.

4. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borcları olmamışdır.

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

243741

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 273741

 

Fərq

0

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə dəyişməz qalmışdır.

Cəmiyyətin fəaliyyəti olmadığından heç bir vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəlikləri yaranmamışdır.

5. Əsas vəsaitlər (torpaq, tikili və avadanlıqlar) və qeyri- maddi aktivlərin auditi

“Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas vəsaitlərinin qalığı ilin əvvəlinə və axırına dəyişməyərək 2015719 manat təşkil etmişdir.

6. Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyyatlarının auditi.

“Şəmkir Tikinti Sənaye” ASC-nin ehtiyyatlarının qalığı ilin sonuna 1575115 manat təşkil etmiş və dəyişməz olaraq qalmışdır.

7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əmək haqqı üzrə hesablaşmaların auditi.

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən hesabat dövründə işçilərinin orta siyahı sayı 1 nəfər olmuşdur. Cəmiyyətin fəaliyyəti olmadığından əmək haqqı hesablanmamışdır.

8. Nizamnamə kapitalının və kapital ehtiyyatlarının auditi

“Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamə kapitalının hərəkəti barədə məlumatın açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                           (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

292018

2

Kapital qoyuluşu hesabına

0

3

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 292018

 

“Şəmkir Tikinti Sənaye “ Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Nizamnamə kapitalında ilin əvvəli ilə müqayisədə hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır.

“Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Kapital ehtiyyatlarının hərəkəti aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                            (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

1575115

2

31 dekabr 2015-ci il tarixə

1575115

 

 

“Şəmkir Tikinti Sənaye” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Kapital ehtiyyatlarınada ilin əvvəli ilə müqayisədə dəyişiklik olmamışdır.

Aparılmış auditin nəticəsi barədə hesabat eyni qüvvəyə malik olmaqla 2 (iki) nüsxədə tərtib edilərək, bir nüsxəsi sifarışçidə, ikinci nüsxəsi isə auditorda saxlanıldı.

ƏLAVƏ 3 – Mühasibat balansının forması

“ŞƏMKİR TİKİNTİ SƏNAYE” ASC
Mühasibat balansı 31 dekabr 2016-cı il tarixinə

                                                                                       (manatla)

Bölümün, Maddənin №-si

 

Hesabın № si

İlin əvvəlinə

İlin sonuna

 

 AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri - maddi aktivlər

101-102+103

 

 

11

Torpaq,tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

2015719

2015719

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın 122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın 142

 

 

15

İştirak payı ilə uçota alınmış investisiyalar

15

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borclar

17

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18 çıxılsın 184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

19

 

 

 

 CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

2015719

2015719

2

Qisamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20 çıxılsın 208

 

 

 

Hazır məhsul

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Alınmış qiymətlilər üzrə ƏDV

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

21 çıxılsın 218

 

 

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23 çıxılsın 235

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24

 

 

 

Vergi debitor borcu artıq ödəmə

 

 

 

 

İl ərzində zərər

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

 

 

 

Avans ödəniş

 

 

 

 

Keçmiş illərin zərəri

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

 

 

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

2015719

2015719

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödəniş nominal (nizamnamə)kapitalı

301 çıxılsın 302

292018

292018

31

Emissiya gəliri

31

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33

1575115

1575115

 

Ehtiyat kapitalı

 

1575115

1575115

 

Əlavə kapital (yenidən qiymətləndirmə) İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sərəncamı əsasında

 

 

 

 

İsteklak fondları

 

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34 çıxılsın 344

-95155

-95155

 

CƏMİ KAPİTAL

 

1771978

1771978

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

50

 

 

51

Qisamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

51

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

52

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

53

243741

243741

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

54

 

 

 

Təhtəl hesab şəxslərə borclar

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

243741

243741

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

2015719

2015719

 

 

ƏLAVƏ 4 – Mənfəət və zərər haqqında hesabatın (xərclərin funksiyalar üzrə) forması

“ŞƏMKİR TİKİNTİ SƏNAYE” ASC
Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin funksiyaları üzrə)

                                                                                       (manatla)

31 dekabr 2016-cı il

Bölümün, Maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2015

2016

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

0

0

70

Satışın maya dəyəri

701

0

0

 

Əmək haqqı

 

 

 

 

Amortizasiya

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

 

Elektrik enerjisi

 

 

 

 

DSMF

 

 

 

 

Bank krediti

 

 

 

 

Əmlak, yol,t orpaq vergisi bəyannaməsi, s/v

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

Ümumi mənfəət

 

 

 

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya gəlirləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

624 çıxılsın741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti və zərəri

 

 

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və zərər

 

 

 

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

 

 

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında
MƏLUMAT

Bplümün, Maddənin №-si

 

Hesabın №-si

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 №-li hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132,142 №-li hesabların krediti üzrə dövriyyə

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında