“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən maliyyə ili üzrə İ L L İ K H E S A B A T I

1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsı (VÖEN), dövlət ­qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

Tam adı: “Qazax Şərab-1”Açıq Səhmdar Cəmiyyəti.

Qısaldılmış adı: “Qazax Şərab-1” ASC.

VÖEN:4200130361.

Dövlət qeydiyyatının tarixi və nomrəsi: 06.12.1999, 4200130361.

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

Hüquqi ünvanı: AZ3500 Qazax ray. Yuxarı Salahlı k.

Olduğu yer: AZ3500 Qazax ray. Yuxarı Salahlı k.

3. Emitetin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

Hesabat dövrü ərzində bu hallar baş verməmişdir.

4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı filialı və nümayəndəliyi yaranmamış və ya ləğv edilməmişdir.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti:

Hesabat dövrü ərzində emitentin hər hansı törəmə cəmiyyəti yaranmamış və ya ləğv edilməmiş, yaxud hər hansı Cəmiyyətin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunmasına əsas olan müqavilə bağlanmamışdır.

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı:

Emitent hər hansı şirkətlər qrupunun hissəsi deyil.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent hər hansı bir fəaliyyət istiqaməti ilə məşğul olmamışdır. Emitentin nizamnaməsinə müvafiq olaraq müxtəlif növ məhsulların istehsal və realizə edilməsi, xidmətlərin göstərilməsi, işlərin görülməsi onun fəaliyyətinin əsas istiqamətləridir.

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

Hesabat dövrü ərzində emitent heç bir lisenziya və ya icazə almamışdır. Hər hansı fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq üçün lisenziya və ya icazəsi yoxdur.

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

Hesabat dövrü ərzində emitent məhsul istehsal etməmiş və xidmət göstərməmişdir.

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

Hesabat dövrü ərzində emitentin işçiləri olmamışdır. Emitentin fəaliyyəti 18.12.2018-ci il tarixədək dayandırılmışdır.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat:

Direktor: İsmayılov Səbuhi Məmmədiyyə oğlu.

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı:

Fiziki şəxs olan səhmdarların sayı – 40 (qırx)

Hüquqi şəxs olan səhmdarların sayı – 1 (bir)

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paya) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı və emitentin nizamnamə kapitalında payı:

Fiziki şəxslər:

1. Bayramov Xalid Bəşir oğlu. Səhmlərin sayı – 12 880 (on iki min səkkiz yüz səksən) ədəd adi adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı – 10,0012%.

2. Vəliyev Dərya Müsəllim oğlu. Səhmlərin sayı – 38 677 (otuz səkkiz min altı yüz yetmiş yeddi) ədəd adi adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı – 30,0325% .

Hüquqi şəxs:

“Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, olduğu yer – AZ1033, Bakı şəh.,Ağa Nemətulla küç., məhəllə 1937, VÖEN - 9900080711. Səhmlərin sayı -71160 (yetmiş bir min yüz altmış) ədəd adi adlı səhm. Emitentin nizamnamə kapitalında payı -55,2553% .

14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

Yoxdur.

15. Emitentin səhmdarlarının hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

15.1.yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri; 02.06.2016, Qazax ray., Yuxarı Salahlı k.

15.2.ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar: Müşahidə Şurasının və İdarə Heyətinin ləğv edilərək təkbaşçı icra orqanının (direktor) yaradılması, cəmiyyətin nizamnaməsinə müvafiq əlavə və dəyişikliklərin edilərək yeni nizamnamənin təsdiq edilməsi, “Qazax Şərab-1”
ASC-nin təsis sənədlərinə edilən dəyişikliklərin qeydə alınması üçün müvafiq dövlət orqanına müraciət edilməsi, cəmiyyətin illik hesabatının təsdiq edilməsi və cari məsələlər barədə qərarlar qəbul edilmişdir.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat:

 16.1.investisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi adlı səhm;

16.2.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi: AZ1001001085, 06.12.1999;

16.3.investisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri: nominal dəyəri 2 (iki) manat olan 128 784 (yüz iyirmi səkkiz min yeddi yüz səksən dörd) sayda adi adlı səhm;

16.4.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri: 257 568 (iki yüz əlli yeddi min beş yüz altmış səkkiz) manat;

16.5.hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividentlər haqqında məlumat: hesabat ili ərzində emitentin fəaliyyəti olmadığından və emitent tərəfindən gəlir əldə edilmədiyindən dividend ödənilməmişdir;

16.6.faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi: emitent tərəfindən istiqraz buraxılmamışdır;

16.7.investisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer: Bakı Fond Birjası – ünvan: AZ1025, Bakı ş., Babək pr. 12 A, “Babək plaza”, blok B

17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

 Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

 Hesabat dövrü ərzində emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.

19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

08 iyun 2017-ci il

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat:

“Xalq qəzeti”

 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbərliyinə

Müsbət Rəy

1. Mən, “Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətinin hesabatından, məcmu gəlirlər hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, əlavə edilmiş maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Hesab edirəm ki, əlavə edilmiş maliyyə hesabatları Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixinə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini, kapitalda dəyişiklikləri və göstərilən tarixdə başa çatan il üzrə pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə düzgün və ədalətli əks etdirir.

Rəy üçün əsaslar

2. Mən auditi Beynəlxalq Audit Standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normalar ilə Mühasiblərin Beynəlxalq Etika Standartları Şurasının “Etika məcəlləsinin” (IESBA məcəlləsi) tələblərinə uyğun olaraq şirkətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu və IESBA məcəlləsinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmişəm. Mən hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Əsas audit məsələləri

3. Əsas audit məsələləri mənim peşəkar mühakiməmə görə cari dövrün maliyyə hesabatlarının auditində ən əhəmiyyətli məsələlərdir. Bu məsələlər maliyyə hesabatlarının auditi baxımından və maliyyə hesabatlarına dair rəyimin formalaşdırılmasında bütövlükdə nəzərə alınmışdır və bu məsələlərə dair ayrılıqda rəy verilmir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

4. Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının IFRS (Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına və düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik şirkəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik şirkətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər şirkətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

5. Mənim məqsədim edilmiş maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun olaraq aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə edilmiş maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Auditor rəyi iki nüsxədə hazırlanmışdır.

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə 16 may 2017-ci il tarixli SA seriyalı
11 saylı “Auditor xidməti göstərilməsi barədə” müqaviləyə əsasən “Qazax Şərab-1” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditinin nəticəsi barədə hesabat

 Mingəçevir şəhəri 20 may 2017-ci il

“Qazax Şərab-1 ” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti haqqında ümumi məlumat

 Mən, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən 06 yanvar 2017-ci il tarixdə verilmiş SA/267 seriyalı icazə əsasında fəaliyyət göstərən sərbəst auditor İsayev Telman Mabud oğlu “Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə fəaliyyət dövrünün maliyyə hesabatlarının düzgünlüyünün auditini apardım.

Audit 20 may 2017-ci il tarixdə aparıldı.

Audit mütəxəssis Qasımov Ələsgər Əlihüseyn oğlunun iştirakı ilə aparıldı.

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru vəzifəsində 01 yanvar 2016-cı il tarixdən 31 dekabr 2016-cı il tarixədək İsmayılov Səbuhi Məhəmmədiyyə oğlu işləmişdir və hal-hazırda da işləyir. Cəmiyyətin səhmdarlarının 02 iyun 2016-cı il tarixdə keçirilmiş ümumi yığıncağının 01/16 saylı protokoluna müvafiq olaraq idarə heyəti ləğv edilərək direktor vəzifəsi yaradılmış və bu vəzifəyə idarə heyətinin sədri İsmayılov Səbuhi Məhəmmədiyyə oğlu təyin edilmişdir.

“Qazax Şərab-1” ASC Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 06 dekabr 1999-cu il tarixdə qeydiyyata alınmış və Dövlət qeydiyyatı haqqında D-3080 saylı Şəhadətnamə almışdır.

 Azərbaycan Respublikası Milli Depozit Mərkəzinin 05 aprel 2016-cı il tarixli reyestrindən çıxarışa əsasən Cəmiyyətin səhmlərinin 71160 ədədi və ya 55,2553 %- i “Akkord Sənaye Tikinti İnvestisiya Korporasiyası” ASC-yə, qalan 57624 ədədi və ya 44,7447 %-i 40 nəfər fiziki şəxsə məxsusdur.

Cəmiyyətin Nizamnamə kapitalı 257568 manat olmaqla hər birinin nominal dəyəri 2.0 manat olan 128784 adlı səhmdən ibarətdir.

Cəmiyyətin nizamnamə üzrə fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müxtəlif növ məhsulların istehsalı, satışı, xidmətlərin göstərilməsi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə qadağan edilməyən digər fəaliyyət növlərindən ibarətdir.

 Cəmiyyət vergi ödəyicisi kimi 14 saylı Ərazi Vergi idarəsində 06 dekabr 1999-cu il tarixdə qeydiyyata alınmış və 4200130361 saylı VÖEN verilmişdir.

 Cəmiyyətin hüquqi ünvanı – Qazax rayonu, Yuxarı Salahlı kəndidir.

2. Dövriyyə cədvəli və mühasibat (maliyyə) hesabatlarının auditi

“Cəmiyyət”in fəaliyyətinin 31 dekabr 2016-cı il tarixi dövrü üzrə tərtib edilmiş və aşağıdakı jədvəllərdə verilən balans üzrə aktivləri və passivləri barədə məlumatlar aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:

“Qazax Şərab-1 ” ASC –nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Mühasibat balansı aşağıdakı kimidir

                                                                                        (manatla)

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri –maddi aktivlər

19

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

17

472867

472867

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

8

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

10

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

11

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

11

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

472867

472867

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

18

2612

2612

 

Hazır məhsul

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

10,13

13411

13411

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

9

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

12

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24

91351

91351

 

Vergilər üzrə avans ödənişi

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

91351

91351

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

107374

107374

 

Cəmi aktivlər

 

580241

580241

 

Kapital və öhdəliklər

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

20

257568

257568

31

Emissiya gəliri

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

20

 

 

 

Ehtiyat kapital

 

 

 

 

Əlavə kapital

 

 

 

 

İstehlak fondları

 

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

(9938)

(9938)

 

Cəmi kapital

 

247630

247630

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borjları

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

15

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

243940

243940

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

14

87424

87424

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

1247

1247

 

Təh-təl hesab şəxslərə borclar

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

332611

332611

 

Cəmi öhdəliklər

 

332611

332611

 

Cəmi kapital və öhdəliklər

 

580241

280241

 

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixi vəziyyətinə balans məlumatlarının riyazi yoxlanılması və əvvəlki ilə olan qalıqların üzləşdirilməsi zamanı kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

31 dekabr 2016-cı il tarixə Cəmiyyətin mənfəət və zərər haqqında (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) aşağıdakı kimidir:

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

60

Əsas əməliyyat gəliri

4

0

0

70

Satışın maya dəyəri

7

0

0

 

Ümumi mənfəət

 

0

0

61

Sair əməliyyat gəlirləri

6

 

 

71

Kommersiya xərcləri

 

 

 

72

İnzibati xərclər

 

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

5,21

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

 

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

21

0

0

63

Maliyyə gəliri

 

 

 

75

Maliyyə xərcləri

 

 

 

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay

 

 

 

 

Vergiqoymaqdan əvvəl mənfəət (zərər)

21

 

 

90

Mənfəət vergisi

 

0

0

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

21

 

 

80

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

21

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

 

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

7

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

7,8

 

 

 

Amortizasiya xərcləri

17,19

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

7

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

0

0

 

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən il üzrə əməliyyat gəlirləri və xərcləri olmamışdır. Cəmiyyətin 2016-cı il üçün tərtib edilmiş balans hesabatının və mənfəət və zərər haqqında hesabatının məlumatlarının riyazi yoxlanılması aparılmış və məlumatların riyazi yoxlanılması nəticəsində mənfəət və zərər haqqında hesabatın məlumatları arasında heç bir kənarlaşma aşkar edilməmişdir.

3. Pul vəsaitləri, bank və kassa əməliyyatlarının auditi

“Qazax Şərab-1” ASC-nin nağd pul və pul vəsaitlərinin bank və depozit hesablarındakı qalıqları haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

Məzmunu

31.12.2016-cı il tarixinə

31.12.2015-ci il tarixinə

1

Kassada olan nağd pul vəsaiti

0

0

2

Cari manat bank hesabında

0

0

3

Sub hesabında

0

0

 

Cəmi

0

0

 

 31.12.2016-cı il tarixə bank və kassa hesabında qalıq və ya hər hansı bir əməliyyat olmamışdır.

4. Hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditi

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borcları haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

13411

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

13411

 

Fərq

 0

 

Cəmiyyətin qısamüddətli debitor borclarının məbləği ilin əvvəli ilə müqayisədə dəyişməz qalmışdır.

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri haqqında olan məlumatlar aşağıdakı müqayisəli cədvəldə verilmişdir.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

91351

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

91351

 

Fərq

 0

 

 

Cəmiyyətin sair qısamüddətli aktivləri ilin əvvəli ilə müqayisədə sabit qalmış və dəyişməmişdir.

Cəmiyyətin uzunmüddətli kreditor borcları olmamışdır.

Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

87424

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

87424

 

Fərq

0

 

 Cəmiyyətin qısamüddətli kreditor borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixə dəyişməz qalmışdır.

Cəmiyyətin vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə hər hansı bir öhdəliyi yaranmamışdır.

Cəmiyyətin sair qısamüddətli öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

1247

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

1247

 

Fərq

0

 

Cəmiyyətin qısamüddətli öhdəliklər üzrə borcları ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixinə sabit qalmışdır.

Cəmiyyətin faiz xərcləri yaradan öhdəlikləri aşağıdakı cədvəldəki kimi olmuşdur.

Məzmunu

Məbləğ, manatla

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

243940

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

243940

 

Fərq

0

 Cəmiyyətin faiz xərcləri yaradan öhdəlikləri ilin əvvəli ilə müqayisədə 31 dekabr 2016-cı il tarixinə sabit qalmış, dəyişməmişdir.

5. Əsas vəsaitlər (torpaq, tikili və avadanlıqlar) və qeyri-maddi aktivlərin auditi

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əsas vəsaitlərinin hərəkəti haqqında məlumatların açıqlanması aşağıdakı kimidir:

                                                                                  (manatla)

Məzmunu

Xalis qalıq dəyəri

1

Cəmi 31 dekabr 2015-ci il tarixə

472867

2

Daxil olmuşdur

0

3

Ləğv edilmişdir

0

4

Köhnəlmə hesablanıb

0

5

Cəmi 31 dekabr 2016-cı il tarixə

472867

 

 

“Qazax Şərab-1 ” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 31 dekabr 2016-cı il tarixə əsas vəsaitlərinin ilkin qalıq dəyəri üzrə 472867 manat təşkil edir.

6. Material dəyərlilərinin və istehsal ehtiyatlarının auditi.

“Qazax Şərab-1 ” ASC-nin ehtiyatlarının hərəkəti haqqında məlumatlar aşağıdakı kimidir:

                                                                                (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

2612

2

31 dekabr 2016-cı il tarixə

2612

 

Fərq

0

 

 

“Cəmiyyət”in ehtiyatları 31 dekabr 2016-cı il tarixə ilkin dəyərdə 2612 manat təşkil edir və əvvəlki dövrün məlumatları ilə müqayisədə sabit qalmışdır.

7. Əmək qanunvericiliyinə əməl edilməsi və əməkhaqqı üzrə hesablaşmaların auditi.

Cəmiyyətin 31 dekabr 2016-cı il tarixdə bitən hesabat dövründə işçilərinin orta siyahı sayı 1 nəfər olmuşdur. Bu dövrdə fəaliyyət olmadığı üçün əməkhaqqı hesablanması olmamışdır.

9. Nizamnamə kapitalının və kapital ehtiyatlarının auditi

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Nizamnamə kapitalının hərəkəti barədə məlumatın açıqlanması aşağıdakı cədvəldə verilmişdir:

                                                                                 (manatla)

Məzmunu

Məbləğ

1

31 dekabr 2015-ci il tarixə

257568

2

Kapital qoyuluşu hesabına

0

3

31 dekabr 2016-cı il tarixə

 257568

“Qazax Şərab-1” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Nizamnamə kapitalında ilin əvvəli ilə müqayisədə hər hansı bir dəyişiklik olmamışdır.

Aparılmış auditin nəticəsi barədə hesabat eyni qüvvəyə malik olmaqla 2 (iki) nüsxədə tərtib edilərək, bir nüsxəsi sifarişçidə, ikinci nüsxəsi isə auditorda saxlanıldı.

ƏLAVƏ 3.

“Qazax Şərab-1” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə Mühasibat balansı aşağıdakı kimidir.

                                                                                        (manatla)

Maddə №-si

Məzmunu

Qeydlərə istinad

2016-cı il

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

19

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

17

472867

472867

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

 

13

Bioloji aktivlər

 

 

 

14

Təbii sərvətlər

 

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

8

 

 

17

Uzunmüddətli debitor borcları

10

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

11

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivlər

11

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

 

472867

472867

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

18

2612

2612

 

Hazır məhsul

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

21

Qısamüddətli debitor borcları

10,13

13411

13411

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

9

 

 

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

12

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivlər

24

91351

91351

 

Vergilər üzrə avans ödənişi

 

 

 

 

Gələcək dövrün xərcləri

 

91351

91351

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

 

107374

107374

 

Cəmi aktivlər

 

580241

580241

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

20

257568

257568

31

Emissiya gəliri

 

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

 

 

 

33

Kapital ehtiyatları

20

 

 

 

Ehtiyat kapital

 

 

 

 

Əlavə kapital

 

 

 

 

İstehlak fondları

 

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

(9938)

(9938)

 

Cəmi kapital

 

247630

247630

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

15

 

 

 

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

50

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

243940

243940

51

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

52

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

 

 

 

53

Qısamüddətli kreditor borcları

14

87424

87424

54

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

1247

1247

 

Təh-təl hesab şəxslərə borclar

 

 

 

 

Sair

 

 

 

 

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

 

332611

332611

 

Cəmi öhdəliklər

 

332611

332611

 

Cəmi kapital və öhdəliklər

 

580241

280241

ƏLAVƏ 4

Mənfəət və zərər haqqında hesabatın forması (xərclərin funksiyaları üzrə təsnifləşdirilməsi) aşağıdakı kimidir:

Maddə
№-si

Məzmunu

Hesabın №-si

2016-cı il

2015-ci il

60

Əsas əməliyyat gəliri

601 çıxılsın 602 çıxılsın 603

0

0

70

Satışın maya dəyəri

701

0

0

 

Əməkhaqqı

 

0

0

 

Amortizasiya

 

 

 

 

Mal-material

 

 

 

 

Elektrik enerjisi

 

 

 

 

DSMF

 

 

 

 

Bank krediti

 

 

 

 

Əmlak, yol, torpaq vergisi bəyannaməsi, Ş.v.

 

 

 

 

sair

 

 

 

 

Ümumi mənfəət

 

0

0

61

Sair əməliyyat gəlirləri

611

 

 

71

Kommersiya xərcləri

711

 

 

72

İnzibati xərclər

721

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

62 və 74

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəət (zərər)

624 çıxılsın 741

 

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

 

 

 

63 və 75

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

 

0

0

81

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərlərində) pay

811

 

 

 

Vergiqoymaqdan əvvəl mənfəət (zərər)

 

 

 

90

Mənfəət vergisi

901 üstəgəl 902

 

 

 

Adi fəaliyyətdən mənfəət və ya zərər

 

 

 

 

 

 

 

 

67 və 76

Fövqəladə mənfəət (zərər)

641 çıxılsın 761

 

 

80

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

801=hesablama

 

 

 

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

Qaytarmış hər bir səhmin mənfəəti

hesablama

 

 

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə
təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında

Maddə №-si

 

Hesabın №-si

 

 

 

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları

 

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

103 və 113 nömrəli hesabatların debetləri

 

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

 

 

İşçi heyəti üzrə xərclər

533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə

 

 

 

Amortizasiya xərcləri

102,112,122,132, 142 nömrəli hesabların krediti üzrə dövriyyə

 

 

73

Sair əməliyyat xərcləri

731

 

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

 

0

0

 


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında