“Nəsimi bazarı” ASС-nin 2016-сı il üçün illik hesabatı

2.1 İllik hesabatların tərkibi aşağıdakılardan ibarətdir:

 

2.1.1 Emitentin təşkilatı-hüquqi forması, tam və qısaldılmış adı,vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi(VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi;

“Nəsimi bazarı” ASС; VÖEN 1400125741 12.02.2002-ci tarixdə AR Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına 0102-01-169 saylı lisenziya

2.1.2 Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer;

Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 100.

2.1.3 Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları;

olmayıb

2.1.4 Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar

olmayıb

2.1.5 Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyət hesab edilməsi üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;

olmayıb

2.1.6.Emitent şirkətlər qrupunun 1 hissəsi olduğu tərkibdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı;

olmayıb

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri

68200 - şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi (əsas fəaliyyəti); 47890 - çadırlarda və bazarlarda sair malların pərakəndə satışı.

2.1.8.Emitent lisenziya yə ya icazəyə malik olduqda onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri

Lisenziyaya malik deyil

2.1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər;

68200 - şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi (əsas fəaliyyəti); 47890 - çadırlarda və bazarlarda sair malların pərakəndə satışı.

2.1.10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası

I-23; II-23; III-23; IV-23 nəfər

2.1.11.Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı;

İdarə heyyətin
sədri - Mirhadiyev Cavid Sənan oğlu;
üzvləri - Adıgözəlov Vaqif Əhməd oğlu
Əsgərov Ziya Teyyub oğlu

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;

2 (iki)

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı. olduğu yer və VÖEN-i). onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;

 

2.1.14.Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı. olduğu yer. VÖEN-i. nizamnamə kapitalında emitentin payı);

olmayıb

2.1.15 Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları haqqında məlumat;

1 (bir)

2.1.15.1 Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan)

Bakı şəhəri , 15.05.2017-ci il

2.1.15.2 Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar

İdarə heyətinin və onun sədrinin seçilməsi, illik hesabatın təsdiq edilməsi, mənfəətin bölüşdürülməsi

2.1.16 Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

 

2.1.16.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması

Adi səhm

2.1.16.2 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının(əlavə buraxılışının) dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi;

846 14.07.1998-ci il

2.1.16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;

2 manat, 370314

2.1.16.4 İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri;

740628 manat

2.1.16.5 Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmlş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir);

Hər bir səhm 1,757 qəpik hesablanmışdır

2.1.16.6 Faizli istiqrazların buraxılışı haqqında məlumatda-istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi.

olmayıb

2.1.16.7 İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda).

olmayıb

2.1.17 Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

olmayıb

2.1.17.1 Əqdin məbləği;

 

2.1.17.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilmiş hissəsi;

 

2.1.18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar

olmayıb

2.1.18.1. Bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;

 

2.1.18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət əlaqəsi.

 

2.1.19 İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi

15.05.2017-ci il

2.1.20 Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat

 

2.2. İllik hesabat başa çatmış hər təqvim ilinin nəticələri üzrə hazırlanmalı və emitent məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olduqda növbəti ilin ilk 4 ayı ərzində, səhmdar cəmiyyət olduqda isə, növbəti ilin ilk 6 ayı ərzində səhmdarların (payçıların) illik ümümi yığıncağı tərəfindən təsdiq edilməlidir.

 

 

 

 “NƏSİMİ BAZARI” ASC–nin
2016-cı il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

manatla

AKTİVLƏR

2016-cı il

2015-ci il

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

86

96

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

419054

417433

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

419140

417529

Qısamüddətli aktivlər

 

 

Ehtiyatlar

22272

20897

Qısamüddətli debitor borcları

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

3564

5615

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

9663

1041

Sair qısamüddətli aktivlər

293559

295546

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

329058

323099

CƏMİ AKTİVLƏR

748198

740628

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Kapital

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

740628

740628

Emissiya gəliri

 

 

Geri alınmış kapital(səhmlər)

 

 

Kapital ehtiyatları

 

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

 

 

CƏMİ KAPİTAL

740628

740628

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

2391

 

Qısamüddətli kreditor borcları

5179

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər

 

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

7570

 

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

7570

 

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

748198

740628

 

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat
(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)

 

Satış

2016-cı il

2015-ci il

Sair əməliyyat gəlirləri

234731

303265

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

61979

61088

İşçi heyəti üzrə xərclər

148899

153297

Amortizasiya xərcləri

10

8012

Sair əməliyyat xərcləri

 15709

19812

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti(zərəri)

 8134

61056

Maliyyə mənfəəti(zərəri)

 

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoymadan əvvəl mənfəət (zərər)

8134

61056

Mənfəət vergisi

 1627

12211

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

 

 

Fövqəladə mənfəət (zərər)

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

 6507

48845

Bazis hər bir səhmin mənfəəti

 0-0176

0-132

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti

 

 

          

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI AUDİTORLAR PALATASI

SƏRBƏST AUDİTOR ALIYEV KÖÇƏRİ ƏMRAH OĞLU

MÜSTƏQİL AUDİTORUN HESABATI (RƏY)

“Nəsimi bazarı” ASC-nin idarə heyətinin sədrinə

Mən “Nəsimi bazarı” ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə maliyyə vəziyyəti mənfəət və zərər, məcmu gəlirlər, kapitalda dəyişikliklər və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatdan, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla maliyyə hesablarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini apardım.

Məncə, əlavə edilmlş maliyyə hesabatları ASC-nin 31 dekabr 2016-cı il tarixə maliyyə vəziyyətini, habelə maliyyə nəticələrini və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkətini Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Stan- dartlarına uyğun olaraq bütün əhəmiyyətli aspektlərdə ədalətli əks etdirir (və ya düzgün və ədalətli təsəvvür yaradır).

Audit təqdim olunmuş sənədlər əsasında aparılmışdır.

Təqdim olunmuş sənədlərin düzgünlüyünə təsərrüfat subyektinin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi Beynəlxalq audit standartlarına (BAS) uyğun aparmışam. Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətim əlavə olaraq hesabatım “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid etik normaların tələblərinə uyğun olaraq ASC-dən asılı deyiləm və digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə ­cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının BAS (beynalxalq maliyyə hesabatları standartlarına) uyğun olaraq hazırlanmasına, düzgün təqdim edilməsinə və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik ASC-ni ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı, yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, ASC-nin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarına dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabını tərtib etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmək ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

9 yanvar 2015-ci il tarixli SA 138-080832 saylı LİSENZİYA


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında