“Salyan-Taxıl” ASC-nin 2016-cı il dekabrın 31-nə maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat

                                                                                                                              manatla

Bölmələrin, maddələrin adları

2016-cı il

 

2015-ci il

 

AKTİVLƏR

 

 

 

 

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

Qeyri-maddi aktivlər

 

 

 

 

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

2,036,411.30

 

2,193,920.53

 

İnvestisiya mülkiyyəti

 

 

 

 

Bioloji aktivlər

 

 

 

 

Təbii sərvətlər

 

 

 

 

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

 

 

 

 

Təxirə salınmış vergi aktivləri

 

 

 

 

Uzunmüddətli debitor borcları

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

2,036,411.30

 

2,193,920.53

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

 

Ehtiyatlar

134.00

 

72.50

 

Qısamüddətli debitor borcları

5,405.75

 

0.00

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

20,225.65

 

15,189.99

 

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

 

 

 

 

Sair qısamüddətli aktivlər

162,051.99

 

202,747.76

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

187,817.39

 

218,010.25

CƏMİ AKTİVLƏR

 

2,224,228.69

 

2,411,930.78

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

 

Kapital

 

 

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

3,241,534.00

 

3,241,534.00

 

Emissiya gəliri

 

 

 

 

Geri alınmış kapital(səhmlər)

 

 

 

 

Kapital ehtiyatları

785,257.28

 

785,257.28

 

Bölüşdürülməmiş mənfəət(ödənilməmiş zərər)

(2,520,067.31)

 

(2,336,748.64)

 

CƏMİ KAPİTAL

 

1,506,723.97

 

1,690,042.64

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

 

 

 

 

Uzunmüddətli kreditor borcları

 

 

 

 

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

0.00

 

0.00

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

 

 

 

 

Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

 

 

 

 

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

6,672.30

 

6,672.30

 

Qısamüddətli kreditor borcları

710,832.42

 

715,215.84

 

Sair qısamüddətli öhdəliklər

0.00

 

0.00

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

717,504.72

 

721,888.14

CƏMİ ÖHDƏLİKLƏR

 

717,504.72

 

721,888.14

CƏMİ KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

2,224,228.69

 

2,411,930.78

 

 

Mənfəət, zərər və digər məcmu gəlir haqqında
hesabat (xərclərin funksiyaları üzrə)

Əsas əmliyyat gəliri

75,876.51

53,654.28

Satışın maya dəyəri

-

 

Ümumi mənfəət(zərər)

75,876.51

53,654.28

Sair əməliyyat gəlirləri

 

68,520.92

Kommersiya xərcləri

 

 

İnzibati xərclər

(259,195.18)

(249,013.60)

Sair əməliyyat xərcləri

-

 

Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər)

 

 

Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

(183,318.67)

(126,838.40)

Maliyyə mənfəəti (zərəri)

-

 

Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay

 

 

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)

(183,318.67)

(126,838.40)

Mənfəət vergisi

-

-

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

(183,318.67)

(126,838.40)

Fövqəladə mənfəət (zərər)

 

-

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

(183,318.67)

(126,838.40)

O cümlədən

 

 

qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)

 

 

əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)

 

 

Digər məcmu gəlir

 

 

Məcmu gəlir (xalis mənfəətin (zərərin) və digər məcmu gəlirin cəmi)

 

 

O cümlədən

 

 

qeyri-nəzarət payları üzrə xalis mənfəət (zərər)

х

х

əsas cəmiyyətin sahiblərinin mənfəəti (zərəri)

х

х

 

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı artımlar (azalmalar)

 

 

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

0.00

İşçi heyəti üzrə xərclər

46,281.73

28,583.06

Amortizasiya xərcləri

161,750.93

175,224.84

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

Cəmi əməliyyat xərcləri

208,032.66

203,807.90

 

 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Əməliyyat fəaliyyətindən pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti və ya zərəri

(183,318.67)

(126,838.40)

Aşağıdakı maddələr üzrə düzəlişlər:

161,750.93

175,224.84

azlıq təşkil edən mülkiyyətçilərin payı

 

 

faizlər üzrə gəlirlər və xərclər

-

-

mənfəət vergisi üzrə xərclər

 

-

qeyri-pul maddələri üzrə gəlirlər və xərclər (amortizasiya)

161,750.93

175,224.84

investisiya fəaliyyəti və ya maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətə aid olan digər maddələr

 

 

Aşağıdakı maddələr üzrə dəyişikliklər:

30,845.10

(37,496.55)

ehtiyatlar

(61.50)

(72.50)

əməliyyat debitor borcları və gələcək dövrün xərcləri

35,290.02

39,696.87

əməliyyat kreditor borcları və hesablaşmalar

(4,383.42)

(77,120.92)

Əməliyyat fəaliyyətinə digər fövqəladə pul vəsaitlərinin hərəkəti

 

 

Ödənilmiş(qaytarılmış) mənfəət vergisi

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

9,277.36

10,889.89

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkətləri

 

 

komissyon yığımları və ödənişləri digər oxşar məbləğlər daxil olmaqla uzunmüddətli qeyri- maliyyə aktivlərinin əldə edilməsi üçün, eləcə də, uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinə aid edilən kapitallaşdırılan məsrəflərlə əlaqədar pul vəsaitlərinin xaricolmaları

(4,241.70)

(1,060.00)

uzunmüddətli qeyri-maliyyə aktivlərinin satışından pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

digər tərəflərə verilmiş qısamüddətli və uzunmüddətli borclar üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

törəmə müəssisələrdə və təsərrüfat vahidlərində mövcud olan pul vəsaitləri çıxılmaqla həmin qurumların əldə edilməsi üçün pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

Fyuçers, forvard, opsion və svop müqavilələri üzrə pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

dividendlərin və gəlirlərin digər oxşar növləri şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

Alınmış faizlər şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

0.00

0.00

investisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin fövqəladə daxilolmaları və xaricolmaları

-

-

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

(4,241.70)

(1,060.00)

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən pul vəsaitlərinin hərəkətləri

 

 

səhmlərin və digər oxşar alətlərin buraxılması nəticəsində yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

müəssisənin öz səhmlərinin və digər oxşar alətlərin geri alınması məqsədilə pul vəsaitlərinin xaricolması

 

 

borc şəklində alınmış məbləğlərdən yaranan pul vəsaitlərinin daxilolmaları

0.00

0.00

borc şəklində alınmış məbləğlərdən geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

məqsədli maliyələşdirmə şəklində pul vəsaitlərinin daxilolmaları

 

 

məqsədli maliyələşdirmə şəklində alınmış məbləğlərin geri qaytarılmasına görə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

maliyyə icarəsi müqavilələrinin şərtlərinə əsasən əsas məbləğlər üzrə pul vəsaitlərinin xaricolmaları

 

 

dividendlər və buna oxşar digər ödəmələr şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

-

-

faizlər şəklində pul vəsaitlərinin xaricolmaları

-

-

maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətlər ilə əlaqədar fövqəladə xaricolmalar və daxilolmalar

 

 

Maliyyələşdirmə üzrə fəaliyyətdən yaranan pul vəsaitlərinin xalis hərəkəti

-

-

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

5,035.66

9,829.89

Pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin hərəkəti

2,016

2,015

Bank ovetdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin əvvəlinə olan məbləği

15,189.99

5,360.10

il ərzində pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin artması (azalması)

5,035.66

9,829.89

xarici valyutaların məzənnələrinin dəyişməsinin təsiri

 

 

bank ovetdraftları çıxılmaqla pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin ilin sonuna olan qalığı

20,225.65

15,189.99

 

 

Kapitalda  dəyişikliklər  haqqında  hesabat

 

Ödənilmiş nizamnamə kapitalı

Digər
ehtiyatlar

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Cəmi

1 yanvar 2015-ci ilə qalıq

3,241,534.00

853,778.20

(2,209,910.24)

1,885,401.96

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər

 

(68,520.92)

 

(68,520.92)

1 yanvar 2015-ci il tarixinə dəyişikliklərdən sonra qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,209,910.24)

1,816,881.04

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

 

 

 

-

Məzənnə fərqi

 

 

 

-

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

 

 

 

-

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti (zərəri)

 

 

(126,838.40)

(126,838.40)

Mülkiyyətçinin kapital qoyuluşları

 

 

 

-

Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi (dividentlər)

 

 

 

-

Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

 

 

 

-

Sair məcmu gəlir

 

 

 

-

Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2015- ci il tarixinə qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,336,748.64)

1,690,042.64

Kapitalın maddələr arasında köçürülməsi

 

 

 

-

31 dekabr 2015-ci il tarixinə qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,336,748.64)

1,690,042.64

2015-ci il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi:

-

-

(126,838.40)

(126,838.40)

01 yanvar 2016-cı ilə qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,336,748.64)

1,690,042.64

Uçot siyasətində dəyişikliklər və ya əhəmiyyətli səhvlərlə bağlı dəyişikliklər

 

 

 

-

01 yanvar 2016-cı il tarixinə dəyişikliklərdən sonra qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,336,748.64)

1,690,042.64

Aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsi

 

 

 

-

Məzənnə fərqi

 

 

 

-

Mənfəət və zərər haqqında hesabatda tanınmamış gəlirlər və xərclər

 

 

 

-

Hesabat dövrünün xalis mənfəəti(zərəri)

 

 

(183,318.67)

(183,318.67)

Mülkiyyətçinin kapital qoyluşları

 

 

 

-

Mükiyyətçilər arasında kapitalın bölüşdürülməsi(dividentlər)

 

 

 

-

Geri alınmış kapital (səhmlər) üzrə əməliyyatlar

 

 

 

-

Sair məcmu gəlir

 

 

 

-

Kapitalın maddələr arasında bölüşdürülməsindən əvvəl 31 dekabr 2016- cı il tarixinə qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,520,067.31)

1,506,723.97

Kapitalın maddələr arasında köçürülməsi

 

 

 

-

31 dekabr 2016-cı il tarixinə qalıq

3,241,534.00

785,257.28

(2,520,067.31)

1,506,723.97

2016-cı il üzrə kapitalda dəyişikliklərin cəmi:

-

-

(183,318.67)

(183,318.67)

 

 

“Salyan-Taxıl” ASC-nin rəhbərliyinə

Mən, sərbəst auditor Cəfərov Altay Mürsəl oğlu (25.06.2016-cı il tarixli SA/165 qeydiyyat nömrəli İCAZƏ, Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası tərəfindən verilmişdir) “Salyan-Taxıl” ASC-nin 2016-cı il dekabrın 31-nə olan balans, gəlirlər və zərərlər hesabatından, kapitalda dəyişikliklər hesabatından və göstərilən tarixdə başa çatan il üçün pul vəsaitlərinin hərəkəti hesabatından, habelə uçot siyasətinin əhəmiyyətli prinsiplərinin qısa təsviri də daxil olmaqla, maliyyə hesabatlarına edilən qeydlərdən ibarət maliyyə hesabatlarının auditini aparmışam.

Məncə, cəmiyyətin qoşma maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun hazırlanmışdır.

Rəy üçün əsaslar

Mən auditi beynəlxalq audit standartlarına uyğun aparmışam.Bu standartlar üzrə mənim məsuliyyətlərim əlavə olaraq hesabatımın “Maliyyə hesabatlarının auditi üçün auditorun məsuliyyəti” bölməsində təsvir edilir. Mən Azərbaycan Respublikasındakı maliyyə hesabatlarının auditinə aid olan etik normaların tələblərinə uyğun cəmiyyətdən asılı deyiləm və mən digər etik öhdəliklərimi bu tələblərə uyğun yerinə yetirmişəm. Hesab edirəm ki, əldə etdiyim audit sübutları rəyimi əsaslandırmaq üçün yetərli və münasibdir.

Maliyyə hesabatlarına görə rəhbərliyin və iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərin məsuliyyəti

Rəhbərlik maliyyə hesabatlarının Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq hazırlanmasına və rəhbərliyin fikrincə, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində əhəmiyyətli təhrif olmadığı maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına imkan verən zəruri daxili nəzarət sisteminin təşkilinə görə məsuliyyət daşıyır.

Maliyyə hesabatlarını hazırladıqda, rəhbərlik cəmiyyəti ləğv etmək və ya işini dayandırmaq niyyətində olmadığı yaxud bunu etməkdən başqa münasib alternativ olmadığı halda, rəhbərlik cəmiyyətin fasiləsiz fəaliyyət göstərmək qabiliyyətinin qiymətləndirilməsinə, müvafiq hallarda fasiləsiz fəaliyyətə aid olan məsələlər haqqında məlumatların açıqlanmasına və mühasibat uçotunun fasiləsiz fəaliyyət prinsipinin istifadə edilməsinə görə məsuliyyət daşıyır.

İqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslər cəmiyyətin maliyyə hesabatlarının verilmə prosesinə nəzarətə görə məsuliyyət daşıyırlar.

Maliyyə hesabatlarının auditinə görə auditorun məsuliyyəti

Mənim məqsədim maliyyə hesabatlarında bir tam kimi, dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində, əhəmiyyətli təhriflərin olub-olmadığına dair kafi əminlik əldə etmək və rəyim daxil olan auditor hesabatını dərc etməkdir. Kafi əminlik əminliyin yüksək səviyyəsidir, lakin o zəmanət vermir ki, əhəmiyyətli təhrif mövcud olduqda, BAS-lara uyğun aparılmış audit onu həmişə aşkarlayır. Təhriflər dələduzluq və ya səhvlər nəticəsində yarana bilər və ayrılıqda, yaxud məcmu olaraq, istifadəçilərin belə maliyyə hesabatları əsasında qəbul etdikləri iqtisadi qərarlarına təsir etmə ehtimalı olduğu halda, əhəmiyyətli hesab edilir.

Mən iqtisadi subyektin idarə edilməsinə cavabdeh olan səlahiyyətli şəxslərə digər məsələlərlə yanaşı auditin planlaşdırılmış həcmi və müddətləri, habelə əhəmiyyətli audit sübutları, o cümlədən audit apardığım zaman daxili nəzarətdə aşkar etdiyim əhəmiyyətli çatışmazlıqlar haqqında məlumat verirəm.

Sərbəst auditor: Cəfərov Altay Mürsəl oğlu

22 may 2017-ci il.

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni Günəşli qəsəbəsi, Samir Cəfərov küçəsi, ev 7, mənzil 25.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında