“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2016-cı il dekabrın 31-nə mühasibat balansı

                                                                                             manatla

Aktivlər

2016-cı il

2015-ci il

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

7962-83

10679-38

Təxirə salınmış vergi aktivləri

870-34

870-34

Uzunmüddətli debitor borcları

122012-49

122012-49

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

130845-66

133562-21

Ehtiyatlar

10474-45

10474-45

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

2-54

2-34

Sair qısamüddətli aktivlər

 

 

Cəmi qısamüddətli aktivlər

10476-79

10476-79

Cəmi aktivlər

141322-65

144039-00

Kapital və öhdəliklər

 

 

Ödənilmiş nominal (nizamnamə kapitalı

41388-00

41388-00

Kapital ehtiyatları

52578-43

52578-43

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

10962-68

5470-47

Cəmi kapital

83003-75

88495-96

Uzunmüddətli kreditor borcları

35176-43

33871-39

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər

35176-43

33871-39

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

7344-92

6414-26

Sair qısamüddətli kreditor borcları

15797-55

15257-39

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

23142-47

21671-65

Cəmi öhdəliklər

58318-90

55543-04

Cəmi kapital və öhdəliklər

141322-65

144039-00

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat

Əsas əməliyyat gəliri

5588-06

17475-00

Satışın maya dəyəri

10924-26

28334-81

İnzibati xərclər

10924-26

28334-81

Sair əməliyyat xərcləri

 

 

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

5336-20

10859-81

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında
əməliyyat xərcləri haqqında məlumat

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

6444-00

9600-00

Amortizasiya xərcləri

2604-61

3502-43

Sair əməliyyat xərcləri

1875-65

15232-38

 

Mənfəət və zərər haqqında hesabat (xərclərin xüsusiyyətləri üzrə)

Satış

5588-06

17475-00

Sair əməliyyat gəlirləri

 

 

İstifadə edilmiş material ehtiyatları

 

 

İşçi üzrə xərclər

6444-00

9600-00

Amortizasiya xərcləri

2604-61

3502-43

Sair əməliyyat xərcləri

1875-65

15232-38

Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

5336-20

10859-81

 

 

“Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC-nin 2016-cı il üzrə hesabatlarının açıqlanması

2.1.1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, VÖEN, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

 “Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti,

 VÖEN-1000163771, 29.03.2002 Ədliyyə Nazirliyi №D-3419

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; hüquqi ünvanı - AZ0100, Abşeron rayonu, , ev.Abşeron , Quşçuluq sovxozu

2.1.3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları ,

 habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin

 bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəklində yenidən təşkil

 yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı,

 emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil

yolu ilə yaradıldıqda,yenidən təşkilin forması , həmin hüquqi şəxslərin adlarında dəyişilik olmayıb.

2.1.4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nüma-

 yəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar; dəyişilik olmayıb.

2.1.5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş hər bir törəmə

 cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması,hüquqi ünvanı, qeydiyyatı

 haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı,

 hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan

 müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti– yoxdur.

2.1.6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil

 olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha

 artıq törəmə təşkilatı olan qruplar) adı– yoxdur

2.1.7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri;

 şəxsi daşınmaz əmlakın istismara və kirayəyə verilməsi.

2.1.8. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət

 növləri və qüvvədə olma müddətləri; yoxdur.

2.1.9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər– yoxdur

2.1.10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası;

 siyahı sayı – 15 nəfər, rüb ərzində heç bir dəyişiklik olmayıb.

2.1.11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası(müşa-

 hidə şurası)(olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlə-

 rinin adı, soyadı, atasının adı;

 İdarə heyətinin sədri - Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu

 İdarə heyətinin üzvü - Babayev Ədalət İsrafil oğlu

 Müşahidə şurasının sədri - Mövlayev Valeh Gülməmməd oğlu

 Müşahidə şurasının üzvləri - Ağayev Nadır Ağa oğlu

 Əsədov Zirəddin Paşa oğlu

2.1.12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-

 ayrılıqda sayı; fiziki - 142 nəfər, hüquqi - 1 nəfər.

2.1.13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhm lərinə(paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onlara məxsus olan hər səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı;

 Babayev Ədalət İsrafil oğlu - 11,0177%

 Mirzəyev Tağı Zeynalabdin oğlu - 11,3656%

 Cəlilov Vilayət Məcid oğlu - 9,0461%

 Məmmədov Ələddin İsmixan oğlu - 8,2149%

2.1.14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi

 şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında

 emitentin payı)– yoxdur.

2.1.15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş

 yığıncaqları barədə məlumat;

2.1.15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan); hesabat ilinin yığıncağı 2017-ci il mayın 16-da, Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi, 3095-ci məhəllədə keçirilib.

2.1.15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;

 1. 2016-cı il üzrə balansı və hesabatları təsdiqləmək.

 2. 2017-ci il iyunun 1-dən fəaliyyəti müvəqqəti olaraq 2018-ci il iyunun 1-dək dayandırılsın.

2.1.16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxışları

 haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

2.1.16.1 İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması; növü – adi, adlı səhm, forması - sənədsiz.

2.1.16.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və

 qeydiyyat tarixi; buraxılışın nömrəsi - 49, dövlət qeydiyyat nömrəsi - 1010375K 18 aprel 2002-ci il.

2.1.16.3 İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri;

 səhmlərin miqdarı – 20694, nominal dəyəri – 2 manat.

2.1.16.4. İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının məcmu nominal dəyəri:

 səhmlərin rəsmi nominal dəyəri - 41388 manat.

2.1.16.5. Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş

 dividendlər haqqında məlumat ( hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə

 dividendlərin məbləği göstərilir);

 2016-cı ilə “Bakışəhərtikintimexanikləşdirmə” ASC zərərlə çıxıb.

2.1.16.6. Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatlar – istiqrazlar üzrə

 gəlirliyin illik faiz dərəcəsi–yoxdur.

2.1.16.7. İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond

 birjasının adı və olduğu yer (olduqda)– yoxdur.

2.1.17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar – yoxdur.

2.1.17.1 Əqdin məbləği:

2.1.17.2 Hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi– yoxdur.

2.1.18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə

 məlumatlar– yoxdur.

2.1.18.1.Bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği;

2.1.18.2. Aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə əlaqəsi;

2.1.19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

 16 may 2017-ci il.

2.1.20. İllik hesabatın açıqlanma mənbəyi “Xalq qəzeti”.


© İstifadə edilərkən "Xalq qəzeti"nə istinad olunmalıdır. • I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

  I Avropa Oyunlarının təəssüratları uzun müddət xatirələrdə yaşayacaq

 • Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

  Hər gün bir tarix, hər gün bir zəfər

 • Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

  Birinci Avropa Oyunları məşəlinin Bakının mədəniyyət və incəsənət mərkəzlərinə səyahəti

 • “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

  “Bakı – 2015”-in məşəli bölgələrə səyahətin son günündə bəşəriyyətin keçmişinə işıq salıb paytaxta qayıdır

 • Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

  Siyəzən birinci Avropa Oyunlarının məşəl estafetini qəbul etdi

Çox oxunanlarTəqvim

Hava haqqında